Regionální rozložení proinovačních zdrojů v České republice a jejich vazba na výkonnost

Show simple item record

dc.contributor.author Kraftová Ivana
dc.contributor.author Kraft Jiří
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:55Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:55Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-80-210-8272-4 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66726
dc.description.abstract Cílem příspěvku je posoudit regionální rozložení proinovačních zdrojů v českých regionech na úrovni NUTS III a porovnat je s regionální ekonomickou výkonností. Proinovační zdroje zastupují výdaje na výzkum a vývoj, výzkumná a vývojová pracoviště a lidské zdroje ve vědě a technologiích; ekonomická výkonnost je měřena regionálním hrubým domácím produktem. Komparační metoda využívá indikátory popisné statistiky; korelační vztah je posuzován pomocí Spearmanova koeficientu spolu s Dixonovým testem extrémních odchylek; je aplikováno ordinální srovnání pozic regionů ČR v hodnocených indikátorech. Relativně rovnoměrného regionálního rozložení proinovačních zdrojů v ČR není dosaženo v žádném ze zvolených parametrů. Statisticky významná korelace mezi regionální výkonností a saturací regionu proinovačními lidskými zdroji podtrhuje význam tohoto faktoru při cílení nástrojů regionální politiky. Přitom je ale zapotřebí věnovat i patřičnou pozornost efektivnosti – účelnosti a účinnosti – využívání těchto zdrojů v jednotlivých regionech, která je rovněž diferencovaná. cze
dc.format p. 273-281 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Masarykova univerzita cze
dc.relation.ispartof XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject výdaje na výzkum a vývoj cze
dc.subject pracoviště vědy a výzkumu cze
dc.subject lidské zdroje ve vědě a výzkumu cze
dc.subject ekonomická výkonnost cze
dc.subject regiony ČR cze
dc.subject expenditure on research and developmen eng
dc.subject science and research facilities eng
dc.subject human resources in science and technology eng
dc.subject economic performance eng
dc.subject Czech regions eng
dc.title Regionální rozložení proinovačních zdrojů v České republice a jejich vazba na výkonnost cze
dc.title.alternative Regional distribution of pro-innovative sources in the Czech Republic and their linkage to performance eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated The aim of this paper is to assess the regional distribution pro-innovative sources in the Czech regions at NUTS III level and to compare it with their regional economic performance. Pro-innovation resources represent spending on research and development, science and research facilities and human resources in science and technology; economic performance is measured by the regional gross domestic product. Comparative method uses indicators of descriptive statistics; correlation relationship is assessed using Spearman coefficient along with Dixon test of extreme deviations; ordinal comparison in the evaluated indicators of the Czech regions is applied. Relatively even regional distribution of pro-innovative sources in the Czech Republic is not achieved in any of the chosen parameters. Statistical significance of the correlation between regional performance and regional saturation with pro-innovation human resources underlines the importance of this factor in targeting regional policy instruments. It is however necessary to pay attention to efficiency and effectiveness of these resources use in the regions, which is also different. eng
dc.event XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (15.06.2016 - 17.06.2016) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://is.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2016.pdf
dc.identifier.wos 000391253500035
dc.identifier.obd 39876671


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account