Hodnocení úspěšnosti prováděné regionální politiky EU

Show simple item record

dc.contributor.author Applová Petra
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:55Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:55Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-80-210-8272-4 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66724
dc.description.abstract Článek si klade za cíl určit, zda lze napříč zeměmi EU 28 a jejich regiony soudržnosti identifikovat naplňování cíle kohezní politiky, a to prostřednictvím eliminace nežádoucích disparit. Problematika disparit napříč výzkumem vymezeným souborem byla hodnocena prostřednictvím relativního ukazatele tvorby bohatství, tj. HDP na obyvatele v PPS, a to za země jako celky a rovněž i za regiony soudržnosti, kdy jako relevantní evaluační metoda geografické analýzy koncentrace byl vybrán Theilův index. Analýza prokázala, že ačkoliv se mezi zeměmi a jejich regiony soudržnosti vyskytují disparity ve zvoleném ukazateli, lze je vzhledem k dosahovaným hodnotám indexu označit jako relativně nízké. Co se týká samotného vývoje disparit, Theilův index identifikuje jejich značný nárůst především po krizovém roce 2009, kdy se na jeho rostoucí úrovni významnou měrou podílí nárůst socioekonomických nerovnoměrností v jednotlivých zemích EU. cze
dc.format p. 124-129 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Masarykova univerzita cze
dc.relation.ispartof XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. eng
dc.rights open access eng
dc.subject Regionální disparity cze
dc.subject Theilův index cze
dc.subject koncentrace produkce cze
dc.subject země EU cze
dc.subject regiony soudržnosti cze
dc.subject Regional disparities eng
dc.subject Theil´s index eng
dc.subject concentration of production eng
dc.subject EU countries eng
dc.subject cohesion regions eng
dc.title Hodnocení úspěšnosti prováděné regionální politiky EU cze
dc.title.alternative Evaluation of the Success Made by the EU Regional Policy eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated The aim of this paper is to determine, whether it is possible, across the EU 28 countries and their cohesion regions, to identify the fulfilling of cohesion policy by elimination of undesirable disparities. The issue of disparities across set (regions), defined by research, was evaluated through a relative indicator of wealth creation, ie. GDP per capita in PPS, for the country as a whole and also for the cohesion regions, such as the relevant evaluation method of geographical analysis of concentration has been selected Theil index. The analysis showed that although there are disparities between countries and cohesion regions in the selected indicators they can be marked as relatively low, considering achieved values of the index. Regarding the actual development disparities, Theil index identifies the significant increase, especially after the crisis in 2009, when on his growing level significantly contributes increase of socioeconomic inequality in individual EU countries. eng
dc.event XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (15.06.2016 - 17.06.2016) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://is.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2016.pdf
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru cze
dc.identifier.wos 000391253500015
dc.identifier.obd 39876668


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account