Podpora rodiny pečující o dítě s poruchou autistického spektra neziskovými zařízeními

Show simple item record

dc.contributor.author Marešová Jana
dc.contributor.author Faltová Barbora
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:52Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:52Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-80-7395-979-1 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66714
dc.description.abstract Úvod: Pro rodinu samotnou je velice těžké vyrovnat se skutečností, že jejich dítě trpí poruchou autistického spektra. Péče o tyto děti je pro rodiny nesmírně náročnou životní cestou s konsekvencemi psychickými, zdravotními a sociálními. Důležitou funkci v podpoře těchto rodin plní zařízení neziskového sektoru, která se snaží pomáhat rodinám se vyrovnávat s obtížemi a přispívat tak k jejich autonomii a spokojenosti. Cíl: Zjistit spokojenost rodin pečujících o dítě s poruchou autistického spektra s neziskovými zařízeními, které poskytují rodinám sociální a zdravotní péči. Metodika: Vzorek respondentů byl osloven v několika neziskových zařízeních Pardubického a Královéhradeckého kraje. Výzkumné šetření probíhalo pomocí dotazníku vlastní konstrukce. Pro zpracování výsledků byly použity statistické metody absolutní a relativní četnosti. Výsledky: Rodiny pečující o dítě s poruchou autistického spektra jsou s využívanými neziskovými zařízeními převážně spokojeni. Negativním zjištěním byla absence poskytování respitní služby, kterou většina respondentů považuje za velmi potřebnou. Závěr: Rodiče pečující o dítě s poruchou autistického spektra aktivně využívají nezisková zařízení, která jim nabízejí celou řadu služeb účelně podporující uspokojování jejich potřeb ve spektru zdravotní, sociální i psychické podpory. Je nezbytné udržet a lépe ještě i dále rozšiřovat služby neziskových organizací podporující rodiny, které vlivem nemoci svého člena přicházejí o svou autonomii a stávají se tak v mnoha momentech závislými na ostatní společnosti. Návrhem k zlepšení situace je rozšiřovat chybějící respitní služby. cze
dc.format p. 56-63 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof III. Mezinárodní konference : kvalita a její perspektivy eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject porucha autistického spektra cze
dc.subject rodina cze
dc.subject sociální péče cze
dc.subject autism spectrum disorders eng
dc.subject family eng
dc.subject social care eng
dc.title Podpora rodiny pečující o dítě s poruchou autistického spektra neziskovými zařízeními cze
dc.title.alternative The support for families caring for a child with autism spectrum disorder by non-profit establishments eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Introduction: It is very hard for the family itself to cope with the fact that their child is suffering from autistic spectrum disorder. The care of these children is extremely hard life experience for a family with consequences of the mental, health and social. An important function in supporting these families fulfi lling the device by the non-profi t sector, which is trying to help families to cope with the diffi culties and thus contribute to their autonomy and satisfaction. Aim: To determine the satisfaction of families caring for a child with autistic spectrum disorder with non-profi t facilities that provide families social and health care. Method: The sample of respondents was approached in several non-profi t facilities in the Pardubice and Hradec Králové region. The research investigation was conducted with using a questionnaire of our own design. For the results processing have been used the statistical method of absolute and relative frequency. Results: Families caring for a child with autistic spectrum disorder are mostly satisfi ed with a use of non-profi t facilities. The negative fi nding was the absence of the provision of respite services, which most respondents considered to be very necessary. Conclusion: Parents caring for a child with autistic spectrum disorder use the non-profi t facility actively, which offer a full range of services effectively supporting the satisfaction of their needs in the spectrum of health, social and psychological support. It is necessary to maintain and better to expand further services of non-profi t organizations supporting families, which due to the illness of its member lose their autonomy and become, in many moments, dependent on other society. A proposal for improving the situation is to expand the lack of respite services. eng
dc.event III. Mezinárodní konference : kvalita a její perspektivy (20.04.2016 - 20.04.2016) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39876654


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account