ASSESSING THE DEGREE OF BALANCE BETWEEN STAFF DISPOSITIONS AND THEIR JOB POSITIONS USING FUZZY LOGIC

Show simple item record

dc.contributor.author Myšková Renáta
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:17Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1211-555X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66604
dc.description.abstract Management of many Czech enterprises, especially SMEs, is able to respond flexibly to the current changes in their surroundings while using mainly the quality of its employees to gain a competitive advantage. Ever increasing is thus the importance of personal dispositions, skills and knowledge of employees that affect their work performance. It is undisputed that staff of the enterprise strongly influences all business operations, however, the measurement of these impacts is problematic, as they are mostly the so called soft factors. In terms of supporting the overall economic results of the company as well as in terms of ensuring employee satisfaction, it is, inter alia, very important to ensure the balance between the dispositions of a worker and his/her job function. This need not occur only in employee recruitment but also in job redeployment or in determining the cause of unsatisfactory work performance. This paper describes and makes use of an indicator, which in mathematical terms allows companies to evaluate the level of balance between staff dispositions and their job functions, not only by assessing an individual, but also by assessing individuals in relation to a group of workers and a group of jobs. The aim is to achieve an optimal balance between the skills of employees and their job functions. The indicator Degree of balance between the staff dispositions and job positions was constructed using fuzzy logic. Its use is shown in a real example that draws on the practice of a small enterprise engaged in assembling and servicing of hardware devices. eng
dc.format p. 113-124 eng
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartof Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, volume 22 (2015), issue: 34 (2/2015) eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject balance between staff dispositions and their jobs eng
dc.subject skills of staff eng
dc.subject job performance eng
dc.subject fuzzy sets eng
dc.subject management of human resources eng
dc.subject personnel economics eng
dc.subject soulad dispozic s pracovní pozicí cze
dc.subject schopnosti pracovníků cze
dc.subject pracovní výkon cze
dc.subject fuzzy logika cze
dc.subject management lidských zdrojů cze
dc.subject personalistika cze
dc.title ASSESSING THE DEGREE OF BALANCE BETWEEN STAFF DISPOSITIONS AND THEIR JOB POSITIONS USING FUZZY LOGIC eng
dc.title.alternative HODNOCENÍ MÍRY SOULADU DISPOZIC PRACOVNÍKA S JEHO PRACOVNÍ POZICÍ POMOCÍ FUZZY LOGIKY cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Management řady českých podniků, zejména malých a středních, dokáže flexibilně reagovat na aktuální změny ve svém okolí a k získání konkurenční výhody využívá především kvality svých zaměstnanců. Stále tak narůstá význam osobnostních předpokladů, dovedností a znalostí zaměstnanců, které ovlivňují jejich pracovní výkon. Je nesporné, že pracovníci podniku velmi silně ovlivňují veškeré podnikové činnosti, ovšem měření těchto vlivů je problematické, protože se jedná převážně o tzv. měkké faktory. Z hlediska podpory celkových ekonomických výsledků podniku i z hlediska zajistit spokojenost zaměstnance je mimo jiné velmi důležité zajistit soulad mezi dispozicemi pracovníka a jeho pracovní pozicí. Tato potřeba nevzniká pouze při přijímání nových zaměstnanců, ale také při přeobsazování pracovních pozic či při zjišťování příčin nedostatečného pracovního výkonu.V tomto příspěvku je popsán a použit ukazatel, který v matematickém vyjádření umožňuje hodnotit míru souladu dispozic pracovníka s jeho pracovní pozicí, a to nejen formou hodnocení jedince, ale také formou hodnocení jednotlivce vzhledem ke skupině pracovníků a skupině pracovních pozic. Cílem je dosáhnout optimální shody mezi schopnostmi pracovníků a jejich pracovními pozicemi. Ukazatel Míra souladu dispozic pracovníka a pracovní pozice byl zkonstruován s využitím fuzzy logiky. Jeho použití je ukázáno v reálném příkladu, který čerpá z praxe malého podniku zabývajícího se kompletací a servisem hardwarových zařízení cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84969920183
dc.identifier.obd 39875014


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account