Enterprise social network: psy-social approach in human resource management?

Show simple item record

dc.contributor.author Školudová Jana
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:44Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:44Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-80-7509-223-6 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66501
dc.description.abstract The psycho-social approach to human resource management has developed historically out of the school of human relations. It encompasses demands on the personality of the managing workers, methods of communication, managing relationships between employees across organizational structure and methods of motivating workers to attain company goals. This report focuses on the enterprise social network and the opportunities for managers to use it as a psycho-social approach to human resource management within an organization. The report includes a brief historical outline of the development of psycho-social approaches, including a comparison of the selected theories focusing on modern trends. The goal of this report is to analyze and compare existing research/studies focused on enterprise social networks from the perspective of the psycho-social approach in human resource management and to answer the proposed research question. The report's methodology has been conducted on the basis of comparative qualitative research, empirical generalization and interpretation of the results of the research/studies. Included in the article is a discussion of the problematic of the importance of employees and the selected motivational theories. eng
dc.format p. 973-981 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Mendelova univerzita v Brně eng
dc.relation.ispartof Proceedings from IX. International Conference on Applied Business Research, ICABR 2014 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject Enterprise social network eng
dc.subject psycho-social approach eng
dc.subject organization eng
dc.subject human resources eng
dc.subject IT management eng
dc.subject Podniková sociální síť cze
dc.subject psychologicko-sociální přístup cze
dc.subject organizace cze
dc.subject lidské zdroje cze
dc.subject IT management cze
dc.title Enterprise social network: psy-social approach in human resource management? eng
dc.title.alternative Podniková sociální síť: psychologicko-sociální přístup v řízení lidských zdrojů? cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Psychologicko- sociální přístup v řízení lidských zdrojů vychází historicky ze školy lidských vztahů. Vymezují požadavky na osobnost řídících pracovníků, způsoby komunikace, řízení vztahů mezi zaměstnanci napríč organizační struktrou a způsoby motivace pracovníků k dosažení podnikových cílů. Příspěvek se zaměřuje na podnikovou sociální síť a její možnost využití manažery jako psychologicko-sociálního přístupu v řízení lidských zdrojů v organizaci. Příspěvek zahrnuje ucelený historický přehled vývoje psychologicko-sociálních přístupů, včetně komparace zvolených teorií, směrem k moderním trendům. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat a komparovat dosavadní provedené výzkumy/studie zaměřené na podnikové sociální sítě s aspektem na psychologicko-sociální přístup v řízení lidských zdrojů a zodpovědět položenou výzkumnou otázku. Metodologie příspěvku je na základě komparativního kvalitativního výzkumu, empirického zobecnění a interpretace provedených výsledků výzkumů/studií. Dále diskutovat o problematice významu zaměstnanců a vybraných motivačních teorií. cze
dc.event IX. International Conference on Applied Business Research, ICABR 2014 (06.10.2014 - 10.10.2014) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFES_2014004/Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti Ekonomika a management eng
dc.identifier.wos 000389579800098
dc.identifier.obd 39874457


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account