Simulation of Socio-Economic Processes on the Municipal Level

Show simple item record

dc.contributor.author Sobotka Martin
dc.contributor.author Půček Milan
dc.contributor.author Sobotková Lucie
dc.contributor.author Knězáčková Radka
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:15Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:15Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-80-87035-76-4 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66409
dc.description.abstract The monograph elaborates on strategic management in selected priorities of municipal development in which system dynamics is being applied. The method enables quantitative capturing of relations between individual development actors, subjects or processes themselves that may occur during development of a municipality. It is then possible to explore causalities between individual elements of the whole municipal system. The main benefit of the system dynamics, however, is not only capturing of these simple causalities, but also understanding the feedbacks between the system elements. This means that one single element through its behaviour affects another one within the same system. But response of this second element has a loop influence on the initial one. System dynamics introduces a dynamic view, in this case applied on the topic of municipal development. The approach is applicable also in modern management systems. In that case it would be an application of the Balanced Scorecard method which is based on system dynamics principles described above. In addition this method recommends capturing the development through both financial and also non-financial indicators. This generates further possibilities of application of quantitative approach of system dynamics to processes of rather a qualitative character. eng
dc.format p. 832-835 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Vysoká škola polytechnická Jihlava eng
dc.relation.ispartof 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013 eng
dc.rights open acces eng
dc.subject system dynamics eng
dc.subject Balanced Scorecard method eng
dc.subject municipal development eng
dc.subject systémová dynamika cze
dc.subject metoda Balanced Scorecard cze
dc.subject rozvoj obce cze
dc.title Simulation of Socio-Economic Processes on the Municipal Level eng
dc.title.alternative Simulace socioekonomických procesů na municipální úrovni cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek se zabývá strategickým řízením vybraných oblastí rozvoje obcí, při kterém je využito systémové dynamiky. Tato metoda umožňuje zachytit v kvantitativní podobě vztahy mezi jednotlivými subjekty rozvoje, objekty rozvoje, případně mezi jednotlivými procesy, ke kterým v rámci rozvoje obce může docházet. Tím je umožněno zkoumat kauzality mezi jednotlivými prvky municipálního systému. Hlavním přínosem systémové dynamiky však je zachycení nejen těchto jednoduchých kauzalit, ale vnímání také tzv. zpětné vazby mezi prvky systému. Znamená to, jak jeden prvek ovlivní svým jednáním prvek jiný daného systému. Reakce tohoto druhé prvku však zpětně ovlivní prvek výchozí. Systémová dynamika tak zavádí dynamický pohled v tomto případě aplikovaný na rozvoj obce. Východiskem je umožnění prostřednictvím simulací zachytit vývoj i v složitých systémech. Uvedený přístup je zároveň aplikovatelný i v moderních systémech řízení. V tomto případě by se jednalo o aplikaci přístupu balanced scorecard, jehož dynamická podoba pracuje na výše popsaných principech systémové dynamiky. Tato metoda navíc doporučuje zachytit rozvoj nejen prostřednictvím finančních indikátorů, ale pracovat i s ukazateli nefinančního charakteru. Tím se otevírají další možnosti v aplikaci kvantitativního pohledu systémové dynamiky na procesy kvalitativního charakteru. cze
dc.event Mathematical Methods in Economics 2013 (11.09.2013 - 13.09.2013) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion https://mme2013.vspj.cz/about-conference/conference-proceedings
dc.project.ID SGFES01/2013/Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" eng
dc.identifier.obd 39870299
dc.note eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account