Hodnocení bezpečnosti území ve vztahu k řízení organizace

Show simple item record

dc.contributor.author Horčička, Aleš
dc.date.accessioned 2016-10-14T11:01:09Z
dc.date.available 2016-10-14T11:01:09Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65914
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá vztahem mezi managementem organizace a bezpečností území. Shrnuje hlavní dosavadní teoretické poznatky o řízení rozvoje organizace (typu podnik). Tato problematika je v současnosti sledována z mnoha hledisek. Provedený literární výzkum i expertní šetření však ukázaly, že hledisko rizik území mezi nimi chybí, ačkoli neustále narůstá jeho význam při rozhodování před založením organizace i v průběhu její existence. Pozornost je proto věnována zejména možnostem zjištění informací o bezpečnosti území a hodnocení metod zjištění bezpečnosti. Jednotlivé metody jsou využity při analýze bezpečnosti vybraných regionů. Analýza poskytuje věcné i metodické závěry, které umožňují provedení komparace metod z hlediska jejich využitelnosti organizacemi. Z komparace vychází hlavní cíl disertační práce, kterým je zpracování návrhu metody hodnocení rizik území pro organizace. cze
dc.format 158 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject řízení cze
dc.subject riziko cze
dc.subject organizace cze
dc.subject region cze
dc.subject safety eng
dc.subject management eng
dc.subject risk eng
dc.subject organization eng
dc.subject region eng
dc.title Hodnocení bezpečnosti území ve vztahu k řízení organizace cze
dc.title.alternative Evaluation of Territorial Safety in Relation to Management of Organizations eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Adamec, Vilém
dc.contributor.referee Holcner, Vladan
dc.contributor.referee Vičar, Dušan
dc.date.accepted 2016-09-26
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the relationship between management of organizations and territorial safety. It summarizes the main existing theoretical knowledge about management and development of organizations (focusing on enterprises). This issue is currently being studied from many perspectives. However, an executed literature research and expert survey showed, the issue of risks in the territory is missing among these perspectives, although its importance in deciding before founding the organizations and during their existence is steadily increasing. Therefore the attention is paid to the possibilities how to obtain information about the safety in the territory and to possible methods for evaluating the safety. The various methods are used to analyse the safety in the selected regions. The analysis provides factual and methodological conclusions that allow the comparison of all methods in terms of their applicability by organizations. Based on the comparison, the risk assessment method for organizations as the main aim of the thesis is suggested. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35433
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Práce přispívá k doplnění teorie o problematice managementu organizace, praktický přínos lze spatřovat ve formulaci doporučení adresovaných managementu podniky. Určité nedostatky byly obsaženy v posudcích oponentů, student je při obhajobě objasnil a vysvětlil. cze
dc.identifier.stag 31815
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account