Motivace k dobrovolnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macková, Marie
dc.contributor.author Málková, Ludmila
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:15:05Z
dc.date.available 2016-09-23T05:15:05Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65875
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá motivací dobrovolníků působících v organizaci Charita. Úvodní kapitoly teoretické části práce definují pojmy dobrovolník, dobrovolnictví a prosociální chování. Dále práce odkazuje na dva významné dokumenty, kterými jsou deklarace o dobrovolnictví a zákon o dobrovolnické činnosti. Následující text rozvádí motivaci k dobrovolné činnosti, klasifikaci motivace dobrovolnictví, teoretické modely dobrovolnictví a nebezpečné motivy k dobrovolnictví. Poslední kapitoly teoretické části stručně charakterizují nestátní neziskové organizace a Charitu Česká republika. Ve výzkumné části práce jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření provedeného mezi dobrovolníky. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject dobrovolníci cze
dc.subject dobrovolnictví cze
dc.subject motivace k dobrovolnictví cze
dc.subject prosociální chování cze
dc.subject nestátní neziskové organizace cze
dc.subject charita cze
dc.subject volunteers eng
dc.subject volunteering eng
dc.subject motivation for volunteering eng
dc.subject prosocial behavior eng
dc.subject non-profit organizations eng
dc.subject charity eng
dc.title Motivace k dobrovolnictví cze
dc.title.alternative Motivations of volunteers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Michková, Adéla
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals with a motivation of volunteers involved in the charity organization. Introductory chapters of theoretic part define the concepts of volunteer, volunteering and prosocial behavior.Further the work presents two important documents, which are declarations about volunteering and law about volunteering. The following text provides motivation for volunteering, classifying motivation for volunteering, theoretical models of volunteering and dangerous motives for volunteering.The last chapters of theoretic part briefly characterizea nongovernmental non-profit organizations and The Charity of Czech Republic.Results from the survey which were performed among volunteers are presented in a research part of this work. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35275
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.identifier.stag 28391
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account