Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800-1945

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hanulík, Vladan
dc.contributor.author Rábová, Šárka Caitlín
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:22:19Z
dc.date.available 2016-09-02T04:22:19Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65423
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá kulturní reflexí tuberkulózy v období 19. a první poloviny 20. století. Práce se snaží představit problematiku tuberkulózy z různých úhlů pohledu. Nastiňuje historický vývoj vědeckých poznatků o nemoci, věnuje se vědeckému diskurzu, zabývá se odrazem nemoci v české literární tvorbě. Rovněž je nemoc sledována v kontextu chudých vrstev obyvatelstva a jejich možnosti léčby. Prostudován je každodenní život v sanatoriu a osobní prožívání léčebny za použití ego-dokumentů. Pro úplnost tématu je z hlediska sociálních aspektů analyzována jedna konkrétní léčebna, a to Hamzova dětská léčebna. cze
dc.format 169 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject tuberkulóza cze
dc.subject choroby cze
dc.subject dějiny lékařství cze
dc.subject sanatoria cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject první polovina 20. století. cze
dc.subject tuberculosis eng
dc.subject diseases eng
dc.subject history of medicine eng
dc.subject sanatoriums eng
dc.subject 19th century eng
dc.subject first half of the 20th century eng
dc.title Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800-1945 cze
dc.title.alternative Cultural Reflection of Tuberculosis in the Czech Lands 1800-1945 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lenderová, Milena
dc.date.accepted 2016-08-29
dc.description.abstract-translated This thesis deals with cultural reflection of tuberculosis in the 19th and first half of 20th century. The goal of this thesis is to introduce the main issues of tuberculosis from different angles. It outlines the historical development of scientific knowledge about the disease, dedicated to scientific discourse, dealing with the reflection of the disease in Czech literature. Also, the disease is monitored in the context of the poor segments of the population and their treatment options. Studying the daily life in a sanatorium and personal experience in sanatorium using ego-documents. For completeness of topic is analyzed one particular sanatorium the Hamza's children's sanatorium. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Gender history cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34941
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 29907
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account