Strach na Západě v 16.-17. století z pohledu psychologie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machálek, Vít
dc.contributor.author Jirovcová, Romana
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:21:46Z
dc.date.available 2016-09-02T04:21:46Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65396
dc.description.abstract V této bakalářské práci s názvem Strach na Západě v 16.-17. století jsem se rozhodla věnovat specifické části evropských náboženských dějin. Postupně se věnuji velkým událostem této doby, a to rozdělení západních křesťanů, osmanské expanzi do střední a západní Evropy, a "honem na čarodějnice" fenoménu pohledu na ženy. Každou z těchto kapitol jsem rozdělila do tří částí, a to historický původ problematiky a její vrcholná forma v novověku, psychologické projevy problematiky s ukázkou jak se tyto projevy odrazily ve výtvarném umění, a popis charakterizující osobnosti, případně události. Cílem práce je vysvětlit psychologický původ a důsledky strachu, který do značné míry ovládal společnost té doby. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject novověk cze
dc.subject křesťané cze
dc.subject osmanská expanze cze
dc.subject hon na čarodějnice cze
dc.subject psychologický koncept strachu cze
dc.subject katolíci cze
dc.subject protestanti cze
dc.subject muslimové cze
dc.subject židé cze
dc.subject čarodějnice cze
dc.subject Modern Period eng
dc.subject Christians eng
dc.subject Ottoman expansion eng
dc.subject witch hunt eng
dc.subject psychological concept of fear eng
dc.subject Catholics eng
dc.subject Protestants eng
dc.subject Muslims eng
dc.subject Jews eng
dc.subject witches eng
dc.title Strach na Západě v 16.-17. století z pohledu psychologie cze
dc.title.alternative Fear in the West at 16 to 17 century from the perspective of psychology eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Civínová, Veronika
dc.date.accepted 2016-08-29
dc.description.abstract-translated In this thesis entitled Fear in the West at 16 to 17 century, I decided to devote a specific part of European history. Gradually I devote great events of this period, namely the division of Western Christians, Ottoman expansion into Central and Western Europe, and "witch-hunts" - the phenomenon of view of women. Each of these chapters is divided into three parts, namely the historical origin of the problems with its supreme form in the Modern Period, psychological impacts of this problematics and an example of preview of how this psychological impacts has been reflected in the visual arts, and the distinctive description of the personalities or events. The aim is to explain the psychological origin and consequences of fear, which dominated society of this time in a great extent. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35016
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 27575
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account