Časné nežádoucí účinky radioterapie u karcinomu prostat

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horáčková, Kateřina
dc.contributor.author Volný, Radek
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:42Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:42Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64848
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce jsou "Časné nežádoucí účinky radioterapie u karcinomu prostaty". Tato práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zabývám anatomií a fyziologií prostaty, karcinomem prostaty, etiologií, příznaky, diagnostikou a léčbou tohoto onemocnění pomocí radioterapie. V praktické části zjišťuji pomocí dotazníkového šetření nejrůznější časné komplikace vyplívající z radioterapie prostaty v oblastech: kůže, močového systému, vyprazdňování stolice a poruch erekce. Snažím se zjistit, která z komplikací bude pro pacienta nejvíce zatěžující, v jakém pořadí nastupují za sebou, zda v průběhu ozařování nedojde k nějaké vážné komplikaci, případně jaké, kdy bude nutné radioterapii dočasně přerušit nebo ukončit a na jak dlouho. Na základě získaných výsledků vytvořit edukační materiál, který bude určen všeobecným sestrám v péči o pacienta s diagnózou lokalizovaný karcinom prostaty v procesu zevní radioterapie. cze
dc.format 90 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject prostata cze
dc.subject karcinom prostaty cze
dc.subject radioterapie cze
dc.subject lineární urychlovač cze
dc.subject prostate eng
dc.subject prostate cancer eng
dc.subject radiotherapy eng
dc.subject linear accelerator eng
dc.title Časné nežádoucí účinky radioterapie u karcinomu prostat cze
dc.title.alternative Early side effects of radiotheraphy by prostate cancer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kopecký, Michal
dc.date.accepted 2016-06-21
dc.description.abstract-translated The topic of my thesis is "Early side effects of radiotherapy by prostate cancer." This work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the anatomy and physiology of the prostate, prostate cancer, etiology, symptoms, diagnosis and treatment of this disease with radiotherapy. In the practical part I am measuring by a questionnaire survey a variety of early complications stemming from radiotherapy in prostate areas: skin, urinary tract, bowel movements, and erectile dysfunction. I am trying to figure out, which of the complications for the patient will be the most burdensome, in which order are picked over, whether during irradiation is not any serious complication, or those which will need radiotherapy temporarily interrupted or stop and for how long. Based on the results create educational material, that will be determined by general nurses to care for patients diagnosed with localized prostate cancer in the process of external radiotherapy. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34626
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 30748
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account