Filosofické aspekty Komenského Pampaedie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schifferová, Věra
dc.contributor.author Dostálová, Veronika
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:27:28Z
dc.date.available 2016-06-09T12:27:28Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64157
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena k filosoficko-výchovným snahám Jana Amose Komenského. Vychází především z Komenského Pampaedie, čtvrté části Komenského opus grande De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě věcí lidských) , v níž je detailně propracován Komenského systém universálního vzdělávání. Práce se dále opírá také o komeniologické texty Jana Patočky a dalších interpretů Komenského filosofie výchovy. Bakalářská práce se zabývá především Komenského universalismem, jehož ústředním tématem je zásada omnes omnia - omnino; věnuje pozornost též všeškolství, všeknižnictví, všeučitelství a stupňům celoživotního vzdělávání popsaným v Pampaedii. Komenský zastával názor, že člověk je ze své přirozenosti imago Dei, a že má proto všechny předpoklady k universálnímu vzdělání. Doklad lidské touhy po vzdělání Komenský nalezl v universalisticky pojatém encyklopedismu. Bakalářská práce mimo jiné mapuje triadickou výstavbu Pampaedie a je zde také nastíněn význam Pampaedie v rámci Obecné porady. Poslední část práce se zabývá Patočkovým výkladem Pampaedie, zvláště Pampaedií jako inspirací "pedagogiky obratu". cze
dc.format 46 s.
dc.format.extent 702517 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Komenský, Jan Amos cze
dc.subject universalismus cze
dc.subject všeobecná náprava cze
dc.subject výchova k lidskosti cze
dc.subject lidská přirozenost cze
dc.subject filosofie výchovy cze
dc.subject Comenius, Jan Amos eng
dc.subject universalism eng
dc.subject reformation eng
dc.subject education for humanity eng
dc.subject human nature eng
dc.subject philosophy of education eng
dc.title Filosofické aspekty Komenského Pampaedie cze
dc.title.alternative Philosophical aspects of Comenius´s Pampaedia eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Prázný, Aleš
dc.date.accepted 2016-06-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on philosophical and educational efforts of J. A. Comenius. The thesis is mainly based on Comeniuss Pampaedia, the fourth part of Comenius´s opus grande De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, in which Comenius elaborated the system of universal education in detail. This thesis is also based on Comeniological texts of Jan Patočka and other scholars in Comenius´s philosophy of education. The thesis mainly deals with Comenius´s universalism the central theme of which is the principle omnes-omnia-omnino; next, the thesis pays attention to panscholia, pambilia, pandidaskalia and to the phases of lifelong learning, which are described in Pampaedia. Comenius firmly avocated that a human being is naturally an imago Dei and that he has all the prerequisites for universal education. According to Comenius, proof of the human desire for education is universalistically understood encyclopedism. The bachelor thesis, among other things, maps the triadic conception of Pampaedia and also outlines the importance of Pampaedia in Obecná porada. The last part of the thesis deals with Patočka´s interpretation of Pampaedia, particularly of Pampaedia as inspiration for Patočkas Present- Day pedagogics. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34039
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 28248
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account