Význam subintegračních seskupení pro regionální rozvoj

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kraftová, Ivana
dc.contributor.author Zdražil, Pavel
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:04:28Z
dc.date.available 2016-04-25T16:04:28Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015-06-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63946
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá fenoménem subintegrace regionů v rámci integračních seskupení a posouzením případného významu tohoto jevu pro rozvoj účastnících se regionů. Práce pohlíží na rozvoj regionů v kontextu multidimenzionálního přístupu, snaží se tedy hodnotit význam subintegračních seskupení v širších souvislostech rozvoje ekonomického, lidského, environmentálního, bezpečnostního a socio-kulturního aspektu. V úvodních kapitolách je pozornost zaměřena na vymezení základních východisek souvisejících s regionálním rozvojem a regionální integrací. Na základě teoretických poznatků se následně autor pokouší formulovat ucelený pohled na problematiku subintegrace. Následující analýza konkrétních subintegračních seskupení je zaměřena na verifikaci jejich významu v kontextu rozvoje regionů, které se subintegrace účastní. cze
dc.format.extent 2460999 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení
dc.subject subintegrační seskupení cze
dc.subject regiony cze
dc.subject integrace cze
dc.subject ekonomický rozvoj cze
dc.subject lidský rozvoj cze
dc.subject environmentální rozvoj cze
dc.subject rozvoj bezpečnosti cze
dc.subject socio-kulturní rozvoj cze
dc.subject subintegration grouping eng
dc.subject regions eng
dc.subject integration eng
dc.subject economic development eng
dc.subject human development eng
dc.subject environmental development eng
dc.subject security development eng
dc.subject socio-cultural development eng
dc.title Význam subintegračních seskupení pro regionální rozvoj cze
dc.title.alternative The Importance of Subintegration Grouping on Regional Development eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Fárek, Jiří
dc.contributor.referee Hudec, Oto
dc.contributor.referee Macháček, Jaroslav
dc.date.accepted 2015-09-01
dc.description.abstract-translated This thesis deals with phenomenon of subintegration of regions within integration grouping, and evaluation of possible importance of this effect on development of participating regions. The thesis looked upon regional development as a multidimensional approach, hence it efforts to evaluate the significance of subintegration grouping in a broad context of economic, human, environmental, security and socio-cultural development. The first chapters are focused on establishing fundamentals of regional development and regional integration. Based on theoretical knowledge, the author is attempting to formulate overall view of the subintegration issue. The following analysis of specific subintegration grouping is focused on verification of their importance in the context of development of regions, which are involved in the subintegration processes. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a veřejná ekonomie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33713
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 29056
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account