Hodnocení soběstačnosti u nemocných s artrózou kolenního kloubu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holubová, Marie cze
dc.contributor.author Pravdová, Renáta
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:41:29Z
dc.date.available 2015-09-27T10:41:29Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61587
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá hodnocením soběstačnosti nemocného před a po totální endoprotéze kolenního kloubu. Teoretická část práce popisuje anatomii a fyziologii kolenního kloubu, artrózu kolenního kloubu a její příznaky, příčiny, vyšetřovací metody, komplikace, léčbu. Dále je zde popsána totální endoprotéza kolenního kloubu, předoperační a pooperační péče a jejich komplikace. Rehabilitace, která je důležitá pro zlepšení soběstačnosti, nácvik správných pohybů či cviků a edukace pacienta. Výzkumná část byla uskutečněna v nemocnici krajského typu na ortopedickém oddělení a na ortopedické ambulanci. Výzkum byl proveden u nemocných před aloplastikou kolenního kloubu a poté po 3 měsících od operace v ortopedické ambulanci. Byl použit standardizovaný dotazník Oxford knee score na hodnocení soběstačnosti pacientů s osteoartrózou, který byl doplněn o otázky týkající se příčiny vzniku artrózy, délky trvání obtíží, hodnocení bolesti a otázky identifikační. Praktickým výstupem práce je vytvořený edukační materiál zaměřený na chůzi po náhradě kolenního kloubu. cze
dc.format 79 s. cze
dc.format.extent 2470388 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject knee joint cze
dc.subject osteoarthritis cze
dc.subject arthroplasty cze
dc.subject self-sufficiency cze
dc.subject pain cze
dc.subject kolenní kloub cze
dc.subject artróza cze
dc.subject aloplastika cze
dc.subject soběstačnost cze
dc.subject bolest cze
dc.title Hodnocení soběstačnosti u nemocných s artrózou kolenního kloubu cze
dc.title.alternative Evaluation of self-sufficiency of patients with arthrosis of the knee joint eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škvrňáková, Jana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the evaluation of the patient's self-sufficiency before and after the knee joint arthroplasty. The theoretical part describes the anatomy and physiology of the knee joint arthrosis of the knee joint and its symptoms, causes, diagnosis, complications, treatment. There is also described total knee arthroplasty, preoperative and postoperative care and complications. Rehabilitation, which is important to improve self-sufficiency, practicing proper movements and exercises and patient education. The research was carried out in a district hospital in their orthopedic department and clinic. The research was focused on patients before knee replacement and then 3 months after surgery in an orthopedic clinic. It was used a standardized questionnaire Oxford knee score in the evaluation of patients with osteoarthritis self-sufficiency, which was expanded on questions about the causes of osteoarthritis, the duration of difficulties, pain assessment and identification questions. The practical outcome of this work is creation of educational material focused on walking after knee replacement. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33524
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Na straně 20 popisujete operační řešení totální endoprotézy pomocí metody PSI, není v seznamu zkratek a také při prvním použití je nemáte rozepsanou. Jaký je její název a jak často se využívá? 2. Jak sestra sleduje a hodnotí projevy krvácení po operaci - totální endoprotéza kolena? 3. Byla řešena otázka překladu standardizovaného dotazníku Oxford Knee Score s tvůrci anglecké verze do českého jazyka a jeho následného využití? Není uvedeno v metodice výzkumu. Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 28520 cze
dc.date.embargo 2015-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account