Ottavio II. Piccolomini a jeho agenti v letech 1739 - 1752

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prchal, Vítězslav cze
dc.contributor.author Šnajdrová, Barbora
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:37:46Z
dc.date.available 2015-09-27T10:37:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61467
dc.description.abstract Tato práce se snaží na základě korespondence knížete Ottavia II. Piccolomini a jeho agentů Formandla, Gayera a Selbacha z let 1739 1752 vymezit pojem šlechtický agent a co nejlépe popsat jeho úkoly, pravomoce a místo v informační síti knížete. V úvodu je popsán vývoj bádání o novověké šlechtě a také dosavadní poznání funkce agenta. Další část je věnována historii italského rodu Piccolomini a nejvýznamějším členům tohoto rodu, včetně knížete Ottavia II. Třetí část práce se zabývá rozborem pramenné základny všech tří agentů a historií písemné komunikace obecně. Stěžejní částí práce je pak analýza dopisů jednotlivých agentů. Na jejich základě jsou u každého agenta do podkapitol rozdělena hlavní témata, kterým se převážně věnují. Práci uzavírá celkové shrnutí a porovnání s agenty jiných šlechticů, o kterých už vznikly historické práce. cze
dc.format 61 s. cze
dc.format.extent 1904750 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Ottavio II. Piccolomini cze
dc.subject 18th century cze
dc.subject correspondence cze
dc.subject agent cze
dc.subject Nachod cze
dc.subject aristocracy eng
dc.subject šlechta cze
dc.subject 18. století cze
dc.subject korespondence cze
dc.subject agent cze
dc.subject Náchod cze
dc.title Ottavio II. Piccolomini a jeho agenti v letech 1739 - 1752 cze
dc.title.alternative Ottavio II. Prince Piccolomini and his agents in 1739 - 1752 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Maršálková, Lenka cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis tries to define the concept of nobility agent and to find the best way to describe its tasks, powers and place from the information network of the prince. It is based on the correspondence of Prince Ottavio II. Piccolomini and his agents Formandl, Gayer and Selbach from the years 1739 - 1752. The introduction describes the development of modern research on the nobility and the current understanding of the function of the agent. Another section is devoted to the history of the Italian family Piccolomini and most important members of this family, including Prince Ottavio II. The third part deals with the analysis of basic resources for all three agents and a history of written communication in general. The main section is the analysis of the letters of each agent. From what we learn about each agent, we divide the main themes into subsections that describe agents' particular functions. The thesis is concluded by a summary and comparison with agents that worked for other noblemen and about which we can read in already published historical works. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33277 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Představení práce. Posudek vedoucího práce a oponentky. Diskuse (rozdíl mezi vrchnostenským úředníkem a agentem, vztah k zaměstnavateli. cze
dc.identifier.stag 23641 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account