Restaurování sochy "Múzy lyrického zpěvu Aiodé" z parku státního zámku Konopiště. Restaurování sádrových plastik rytířů, modelů stavebních článků chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rejman, Petr cze
dc.contributor.author Kokstejnová, Aneta
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:28:08Z
dc.date.available 2015-09-27T10:28:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61128
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou etap, jedná se o část praktickou a teoretickou. Praktická část bude rozdělena do dvou samostatných částí. První částí práce bude provedení komplexního restaurátorského zásahu na soše "Múzy lyrického zpěvu Aiodé". Druhá část práce bude zaměřena na restaurování sádrových plastik rytířů. V obou částech práce se bude jednat o samostatné řešení restaurátorského úkolu v plném rozsahu od zpracování návrhu přes důkladný průzkum až po vlastní restaurování a zpracování závěrečné dokumentace. Praktická část bude doplněna o teoretickou část zaměřenou na porovnání vlastností vybraných lepených spojů použitelných pro historické sádrové objekty (Testování prostředků pro lepení sádrových artefaktů). cze
dc.format 176 s. cze
dc.format.extent 37122631 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject restoration eng
dc.subject sculpture Aiodé in Konopište eng
dc.subject shell limestone eng
dc.subject knights Kutna Hora eng
dc.subject plaster eng
dc.subject glue eng
dc.subject natural and synthetic polymers eng
dc.subject stability eng
dc.title Restaurování sochy "Múzy lyrického zpěvu Aiodé" z parku státního zámku Konopiště. Restaurování sádrových plastik rytířů, modelů stavebních článků chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. cze
dc.title.alternative Restoration of sculpture "Muse of lyrical singing Aiodé" from the state park Konopiště Chateau and plaster sculptures of knights, models sculptural decoration of the Cathedral of St. Barbora in Kutná Hora. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is divided into two sections, it is a practical and theoretical part. The practical part will be divided into two separate parts. The first part of the work will be a complete restoration work on the statue of "Muses lyrical singing Aiodé". The second part will direct on the restoration of plaster sculptures of knights. In both parts of the work will be a individual solution of restoration task in its entirety from design through thorough exploration to actual restoration and process of final documentation. The practical part will be complemented by the theoretical part direct on comparing the performance of selected adhesive bonds eligible for the historic plaster objects (Testing of preparations for sticking plaster artefacts). eng
dc.description.department Ateliér restaurování kamene cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů cze
dc.thesis.degree-name BcA. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D32921 cze
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 28987 cze
dc.date.embargo 2015-08-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account