Developing Autonomy in English Language Learners through the Use of Information and Communication Technologies

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reimannová, Irena cze
dc.contributor.author Luňák, Zdeněk
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:59:11Z
dc.date.available 2015-08-10T07:59:11Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60887
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá rozvojem autonomie u žáků anglického jazyka pomocí informačních a komunikačních technologii (ICT). V teoretické části je nejprve definována autonomie žáka v kontextu kurikulární reformy. Poté je vysvětleno sebehodnocení jako jedna z důležitých schopností autonomního žáka. Další kapitola stručně představuje moderní technologie. Následně je charakterizován konkrétní ICT nástroj vybraný pro tuto práci blog. V závěru teoretické části jsou rovněž přiblíženy dovednosti psaní. Praktická část ověřuje, zda a jak přispívá blog k rozvoji autonomie u žáků anglického jazyka. Za tímto účelem byl vytvořen souhrn devíti aktivit, které byly následně ověřeny v praxi prostřednictvím výzkumu. Aktivity stejně jako výsledky výzkumu jsou analyzovány a následně vyhodnoceny pomocí nástrojů zvolených pro sběr dat. V poslední části práce jsou prezentovány závěry výzkumu. cze
dc.format 104 s. cze
dc.format.extent 3531497 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject autonomy eng
dc.subject self-assessment eng
dc.subject ICT eng
dc.subject blog eng
dc.subject advantages and disadvantages of a blog eng
dc.subject learner eng
dc.subject autonomie cze
dc.subject sebehodnocení cze
dc.subject blog cze
dc.subject žák cze
dc.title Developing Autonomy in English Language Learners through the Use of Information and Communication Technologies cze
dc.title.alternative Developing Autonomy in English Language Learners through the Use of Information and Communication Technologies eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Zitková, Helena cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is concerned with developing autonomy in English language learners through the use of Information and Communication Technologies (ICT). In the theoretical part, firstly, learner autonomy in the context of the Czech curricular reform is defined. Then, self-assessment as a very important ability of an autonomous learner is described. Further, modern technologies are briefly introduced and consequently, a blog, the specific ICT tool chosen for the thesis, is characterized. The last chapter of the theoretical part deals with writing skills. The practical part verifies if and possibly how a blog contributes to the development of autonomy in English language learners. For this purpose a set of nine self-designed blog activities was created and then tested in practice during the research. The activities as well as the results of the research are analysed and evaluated according to the chosen data collection tools. In conclusion the outcomes of the research are presented. eng
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk - specializace v pedagogice cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D32116 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 28463 cze
dc.date.embargo 2015-03-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account