Rendez-vous systém v poskytování přednemocniční neodkladné péče. Efektivita a přínos systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněčka, Marek cze
dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Krejnus, Robert
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:57:26Z
dc.date.available 2015-08-10T07:57:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60821
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje problematice Rendez-vous systému v poskytování přednemocniční neodkladné péče, efektivitě a přínosu tohoto systému. Teoretická část práce začíná medicínsko-právní problematikou. Jsou zde rozvedeny zákony týkající se provozu záchranné služby. Dále jsem se zaměřil na historický vývoj záchranné služby v České republice, historický vývoj a činnost operačního střediska, popis jak funguje Rendez-vous systém a na závěr jsem uvedl vozidla, která jsou používána v Rendez-vous systému. Výzkumná část je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na to, jak se rozvíjí Rendez-vous systém v České republice. Tato data byla získána retrospektivní analýzou. Druhá část výzkumné práce byla provedena dotazníkovou metodou. Otázky byly zaměřeny na spokojenost se systémem a na jeho přínos pro zaměstnance. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 3298299 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Rendez-Vous System cze
dc.subject pre-hospital emergency care cze
dc.subject emergency service cze
dc.subject Rendez-vous systém cze
dc.subject přednemocniční neodkladná péče cze
dc.subject záchranná služba cze
dc.title Rendez-vous systém v poskytování přednemocniční neodkladné péče. Efektivita a přínos systému cze
dc.title.alternative Rendez-Vous System in Providing Pre-Hospital Emergency Care. Its Effectiveness and Contribution eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Zezulová, Jana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The Bachelor's thesis is devoted to the issue of a Rendez-Vous System in providing pre-hospital emergency care, its effectiveness and contribution. The theoretical part of the thesis deals with the medicolegal issue, where laws concerning the operation of emergency services are focused on. Further, the thesis is concentrated on the historical development of the emergency service in the Czech Republic, the historical development and operation of the operating centre, description how the Rendez-Vous System works and in conclusion, vehicles which are used in the Rendez-Vous System are mentioned. The research part is divided into two parts. The first part is focused on how the Rendez-Vous System has been developing in the Czech Republic. These data were acquired by a retrospective analysis. The second part of the research was performed by a questionnaire method. The questions were targeted on satisfaction with the system and what its contribution for employees is. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33487
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta I: dobře Hodnocení oponenta II: nevyhověl Doplňující otázky k obhajobě I: 1. Ve své závěrečné práci uvádíte název zařízení, kde jste výzkum prováděl. Souhlasilo toto zařízení se zveřejněním názvu zařízení ve Vaší závěrečné práci? 2. V metodice práce uvádíte, že první část výzkumu byla zaměřena na efektivitu RV systému pomocí retrospektivní studie (sběru s dat od ZZS a ÚZIS). V diskuzi u výzkumné otázky č. 4 (Jak se vyvíjí RV systém?) se zmiňujete, že se zvyšuje počet ošetřených pacientů a počet posádek, ale o efektivitě se nezmiňujete. Jak tedy hodnotíte efektivitu tohoto systému na základě Vaší retrospektivní studie? 3. Do svého dotazníkového průzkumu jste zařadil i pracovníky ZZS, kteří nejsou členy RV systému. Proč se vyjadřují k otázkám typu výhod a nevýhod systému RV nebo k hodnocení rozdílnosti práci v posádce RV oproti posádce RLP/RZP, když v daném systému vůbec nejezdí? Doplňující otázky k obhajobě II: 1. Kdo je otcem myšlenky - zakladatelem systému RV ve světě? 2. Kdo je prvním realizátorem RV na našem území? 3. Uveďte platnou legislativu, ve které je dotčena činnost RV (zákony, vyhlášky). V souvislosti s uvedenými připomínkami doporučuji práci přepracovat a poté předložit obhajobě. Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 28022 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account