Senioři očima mládeže.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Retka, Tomáš cze
dc.contributor.author Hronková, Ivona
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:52:38Z cze
dc.date.available 2015-08-10T07:52:38Z cze
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60662 cze
dc.description.abstract Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit postoje mladých lidí ke staré generaci. Výzkum byl realizován kvalitativní metodou (formou polostrukturovaného rozhovoru) mezi oslovenými respondenty. Otázky v rozhovoru byly rozděleny na 3 kategorie: pohled na stáří, jako na životní etapu, vlastní zkušenosti oslovených se starými lidmi a výskyt ageismu u nás. V práci zmiňuji také některá teoretická témata, jako například stárnutí populace, pojetí stáří, adaptaci seniora na stáří, ageismus, sociální roli seniora a pohled mladé generace na stáří. cze
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 25529070 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject demography eng
dc.subject discrimination eng
dc.subject young generation eng
dc.subject prejudices eng
dc.subject seniors eng
dc.subject old age eng
dc.subject demografie cze
dc.subject diskriminace cze
dc.subject mladá generace cze
dc.subject předsudky cze
dc.subject senior cze
dc.subject stáří cze
dc.title Senioři očima mládeže. cze
dc.title.alternative Seniors through the Eyes of the Youth. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Samek, Tomáš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The main objective of this thesis was to investigate the attitudes of young people to the old generation. Data collection from among individuals addressed was conducted by the qualitative method in the form of a semi-structured interview. The interview questions were divided into 3 categories: attitude to old age as a life stage, personal experience of the respondents with old people, and the incidence of ageism in our country. The work also mentions theoretical topics such as the population aging, the concept of old age, age adaptation of seniors, ageism, social role of older people and the attitude of younger generations to old age. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33949 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila základní koncept své bakalářské práce. Vymezila základní výzkumné otázky a metody terénního výzkumu. cze
dc.identifier.stag 22888 cze
dc.date.embargo 2015-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account