Efektivita edukace v diabetologii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doležalová, Barbora cze
dc.contributor.author Škodová, Martina
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:48:46Z
dc.date.available 2015-08-10T07:48:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60573
dc.description.abstract Diplomová práce zkoumá efektivitu edukačního textu na téma "význam glykovaného hemoglobinu". V teoretické části je charakterizován diabetes mellitus 2. typu a význam a metody edukace v diabetologii. V rámci praktické části je posuzován vliv edukačního textu na znalosti respondentů. Text byl vytvořen ve dvou variantách, jejichž obtížnost posuzovaná Mistríkovým vzorcem byla odlišná. Respondenti v obou skupinách zlepšili své znalosti, ale rozdíl ve zlepšení mezi oběma variantami textu nebyl statisticky významný. cze
dc.format 75 s. cze
dc.format.extent 2204428 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject diabetes mellitus cze
dc.subject education cze
dc.subject HbA1c cze
dc.subject Mistrík formula cze
dc.subject diabetes mellitus 2. typu cze
dc.subject edukace cze
dc.subject Mistríkův vzorec cze
dc.title Efektivita edukace v diabetologii cze
dc.title.alternative Effectiveness of education in diabetology eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mandysová, Petra cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis researches the effectiveness of an educational text focused on "the importance of glycated hemoglobin". The theoretical part describes type 2 diabetes mellitus, and the role and methods of patient education in diabetology. In the practical part, we study the influence of an educational text on the respondents' knowledge. The text was written in two variants, with different levels of difficulty as measured with the Mistrík's formula. The respondents in both groups improved their knowledge, but there was not a significant difference in improvement between the two variants of the educational text. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33161
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Do šetření se zapojilo 64 studentů. Proč neobsahovala každá skupna stejný počet respondentů(32 a32)? Pokud jste zjišťovala další demografické údaje od studentů, shrňte je. Pokud jste žádné nezjišťovala, jaké informace o respondentech by pro toto šetření mohly být užitečné? 2. Analyzujte odpovědi na jednotlivé otázky dotazníku, a to pro obě podskupiny respondentů. Uveďte obtížnost otázek (kolikrát správných / špatných odpovědí na každou otázku). Které z otázek se jeví jako nejobtížnější? Vysvětlete faktory, které mohly výkon v těchto otázkách ovlivnit. Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 27504 cze
dc.date.embargo 2015-05-04 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account