Návrh optimalizace existujícího internetového obchodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Máchová, Renáta cze
dc.contributor.author Drgáčová, Marcela
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:48:10Z
dc.date.available 2015-08-10T07:48:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60559
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na návrh optimalizace procesů internetového obchodu. První část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů elektronického obchodování, procesu a procesního řízení. Dále obsahuje popis metod a postupů pro modelování a vymezení metrik. Závěrečná část je zaměřena na odhalení slabých stránek ve firmě, zmapování procesů internetového obchodu firmy, kde se slabé stránky nacházejí, jejich grafické znázornění a možný návrh na optimalizaci zmapovaných procesů. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 2227776 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Online business eng
dc.subject optimization eng
dc.subject process eng
dc.subject EPC diagram eng
dc.subject metrics eng
dc.subject internetový obchod cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject metriky cze
dc.title Návrh optimalizace existujícího internetového obchodu cze
dc.title.alternative Suggestion of optimalization of existing webshop eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on suggestion to optimization of webshop. The first part is focused on basic notion of internet trading, process and process management. It also contains description of methods and techniques for modeling and defining metrics. The final part is focused on revealing company's weknesses, mapping company's webshop's processes, where the weaknesses are, it's graphic representation and possible suggestion to optimization of mapped processes. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32234 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence \par{Studentka sezn{á}mila komisi s obsahem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce na t{é}ma N{á}vrh optimalizace existuj{í}c{í}ho internetov{é}ho obchodu. ~\par} \par{Komise položila ot{á}zky: Je ře{š}ena v~pr{á}ci dosažen{á} {ú}spora času? Jak{é} jsou důvody existence tohoto konkr{é}tn{í}ho internetov{é}ho obchodu? Kter{é} z~uveden{ý}ch slab{ý}ch str{á}nek (SWOT) se podařilo vyře{š}it? Byla vypracov{á}na procesn{í} mapa firmy? Jak byl měřen čas vynaložen{ý} na jednotliv{é} činnosti? Studentka na ot{á}zky pohotově odpověděla. Někter{é} ot{á}zky byly zodpovězeny s~v{ý}hradami členů komise.\par} cze
dc.identifier.stag 26060 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account