Monitorace perioperačního bezpečnostního procesu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Taliánová, Magda cze
dc.contributor.author Langerová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:38:10Z
dc.date.available 2015-08-10T07:38:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60251
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na perioperační bezpečnostní proces, který byl zaveden z důvodu zvýšení kvality péče ve zdravotnickém zařízení. Důležitým úkolem každého zdravotnického zařízení je zajištění bezpečné péče pro pacienta v rámci každého operačního oddělení. Teoretická část diplomové práce se věnuje kvalitě zdravotnické péče, bezpečnosti perioperační péče a samotnému perioperačnímu bezpečnostnímu procesu. Cílem výzkumné části diplomové práce je zjistit, jak je personál operačních sálů (perioperační a anesteziologické sestry) informován v oblasti perioperačního bezpečnostního procesu. Dále pak zjistit, zda se na jejich pracovišti tento proces využívá, jakým způsobem je prováděn a jak hodnotí přínosnost, spokojenost a náročnost provádění perioperačního bezpečnostního procesu. Výzkumné šetření bylo provedeno kvantitativní a kvalitativní formou. V kvantitativní části bylo využito dotazníkového šetření a v kvalitativní části metoda pozorování. Po sesbírání dat byla provedena deskriptivní statistika charakterizující výsledky jedné z výzkumných otázek. V závěru jsou uvedeny výstupy práce. Výzkumné šetření bylo realizováno v rámci Studentské grantové soutěže SGSFZS 2014001. cze
dc.format 86 s. cze
dc.format.extent 1886890 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject perioperační bezpečnostní proces cze
dc.subject kvalita zdravotnické péče cze
dc.subject bezpečnost klienta v perioperační péči cze
dc.subject operační sály cze
dc.subject perioperative safety process eng
dc.subject quality of health care eng
dc.subject safety of client in perioperative care eng
dc.subject operating theater eng
dc.title Monitorace perioperačního bezpečnostního procesu cze
dc.title.alternative Monitoring of perioperative safety process eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Petržílková, Helena cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The Master thesis is focused on perioperative safety process that was introduced because of an increasing quality of health care in medical facilities. An important task of every medical facility is to provide safe care for patients within each operational department. The theoretical part of the thesis is devoted to quality of health care, safety in perioperative care and perioperative safety process. The aim of the research part of the thesis is to determine how the staffs of operating theaters (a perioperative and anesthetist care nurses) are informed in perioperative safety process. Then determine whether at their workplace, this process uses, how it is implemented and how they evaluated the utility, satisfaction and demand the implementation of intraoperative safety process. The survey was conducted of quantitative and qualitative form. In the quantitative part of the survey were used questionnaire and in a qualitative part was used method of observation. After data collection was performed descriptive statistics describing the results of one of the research questions. Conclusion summarizes all the results. The survey was realized within The Student Grant Competition SGSFZS 2014001. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče v gynekologii a porodnictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33170
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Kolik záznamových archů jste v každém ze zdravotnických zařízení vyplnila? 2. Proč jste si pro realizaci výzkumného šetření zvolila východočeskýa a západočeský region? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 26949 cze
dc.date.embargo 2015-05-04 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account