Pojetí dobra v Obecné poradě o nápravě věcí lidských J. A. Komenského

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schifferová, Věra cze
dc.contributor.author Jadrníčková, Nela
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:31:49Z
dc.date.available 2015-02-16T06:31:49Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58870
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena k pojetí dobra v Obecné poradě o nápravě věcí lidských Jana Amose Komenského. Podle Komenského je dobro tím, k čemu mají všichni lidé směřovat ze své lidské přirozenosti. Komenský opakovaně zdůrazňoval, že věci lidské jsou pokažené, což lidské pokolení odklání od cesty za dobrem a přivádí je na scestí. Je nutné věci lidské napravit. Pokažení se projevuje ve všem, co se týká lidské bytosti, proto má být zjednána universální náprava. Komenský věřil, že takováto náprava je uskutečnitelná. Součástí jeho všenápravného programu jsou i jeho myšlenky o dobru, především pak rozlišení dobra pravého, zdánlivého, podřadného. Komenský v úvahách o dobru navazoval na antickou tradici, na Platóna a Aristotela. Jeho pojetí ctnosti je inspirováno Aristotelovou definicí ctnosti jako středu mezi dvěma krajnostmi. Správnou mírou mu má byt střed mezi nadbytkem a nedostatkem. Přál si, aby dobro bylo ve všech věcech a ve všech lidech prostoupeno a vše bylo ve vzájemné harmonii. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 1140164 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject dobro cze
dc.subject náprava cze
dc.subject lidská přirozenost cze
dc.subject věci lidské cze
dc.subject zbožnost cze
dc.subject probuzení cze
dc.subject světlo cze
dc.subject rozumnost cze
dc.subject ctnost cze
dc.subject good cze
dc.subject reformation cze
dc.subject human nature cze
dc.subject human things cze
dc.subject piety cze
dc.subject awakening cze
dc.subject light cze
dc.subject rationality cze
dc.subject virtue cze
dc.title Pojetí dobra v Obecné poradě o nápravě věcí lidských J. A. Komenského cze
dc.title.alternative Conception of the Good in De rerum humanarum emendatione consultatio catholica by J. A. Comenius eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Prázný, Aleš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the good in De rerum humanarum emandatione consultatio catholica by Comenius. According to Comenius the good is something towards what we should be heading from the base of human nature. Comenius repeatedly stated that human affairs are broken and that they divert the human race from the direction of the good to an astray. It's necessary to fix human affairs. These broken affairs are reflected in everything that concerns humans and therefore an universal remedy has to be raised. Comenius believed that this universal remedy is doable. This remedy program includes his thoughts of the good motsly important his classification of the good right, the seeming good and the menial good. Comenius in his thoughts about the good followed the Antic tradition, Plato and Aristotele. His conception of virtue is inspired by Aristotle's definition of virtue as the midpoint between two extremes. The right balance should be the centre between excess and shortage. He wished that the good would be in all things, in all people and all this in a harmony. eng
dc.description.department Katedra filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33633 cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence N. Jadrníčková představila komisi svou práci o Komenského pojetí dobra a zodpověděla otázky související s lidskou přirozeností. cze
dc.identifier.stag 20244 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account