Výzkum spolupráce autoservisů s výrobci a distributory autoolejů při posilování vztahů se zákazníky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jelínková, Martina cze
dc.contributor.author Vacek, Jakub
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:26:54Z
dc.date.available 2014-09-22T12:26:54Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57750
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na spolupráci autoservisů s výrobci a distributory autoolejů při posilování vztahů se zákazníky. Na základě rešerše odborné literatury je v teoretické části nejprve rámcově definován pojem "vztahy se zákazníky", jsou nastíněny fáze vývoje vztahu se zákazníky a naznačeny koncepce řízení vztahů se zákazníky. V neposlední řadě je pozornost v rešeršní části práce věnována také posilování a rozvoji vztahů mezi tržními subjekty. Závěrečná část teoretické části práce se zabývá základním vymezením hodnotového řetězce a hodnotových sítí. V praktické části práce jsou zpracovány výsledky primárního výzkumu spolupráce autoservisů s výrobci a distributory autoolejů při posilování vztahů se zákazníky. Šetření bylo uskutečněno ve 30 autoservisech v Pardubicích a okolí. Výzkum byl zaměřen především na detailnější specifikaci nákupu autoolejů v oslovených autoservisech a na identifikaci současných a posouzení možných vhodných způsobů spolupráce autoservisů s výrobci a distributory autoolejů při posilování vztahů se zákazníky. Závěrem jsou výsledky výzkumu shrnuty a vyhodnoceny. cze
dc.format 97 s. cze
dc.format.extent 3446027 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject vztahy se zákazníky cze
dc.subject posilování vztahů se zákazníky cze
dc.subject hodnotový řetězec cze
dc.subject autooleje cze
dc.subject spolupráce autoservisů s výrobci autoolejů cze
dc.subject spolupráce autoservisů s distributory autoolejů cze
dc.subject customer relationships cze
dc.subject customer relationships strengthening cze
dc.subject value chains cze
dc.subject car oils cze
dc.subject cooperation of car repair shops with car oil manufacturers cze
dc.subject cooperation of car repair shops with car oil distributors cze
dc.title Výzkum spolupráce autoservisů s výrobci a distributory autoolejů při posilování vztahů se zákazníky cze
dc.title.alternative The research of cooperation of car repair shops with car oil manufacturers and distributors in strengthening customer relationships eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is focused on cooperation between car repair shops and oil distributors in building customer relationships. There's framework - defined term "customer relationships" in the theoretical part of technical literature based on the research, there are also phases of customer relationship development outlined and concept of customer relationships management. Last but not least, there's also focus on strengthening and developing relationships between market subjects. The end of theoretical part of this thesis deals with basic definition of value chains and value networks. In the practical part of this thesis, there are results of primary research related to the cooperation between car oil manufacturers and distributors with car repair shops in customer relationships strengthening. Investigation was applied on 30 car repair shops in Pardubice city and its surroundings. Research was focused mainly on more detailed specification of car oil purchase in included repair shops and possible suitable ways of cooperation in strengthening customer relationships assessment. Results of the research are summed up and evaluated in the end. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32017 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Jaký byl průběh dotazníkové šetření provedeného za účelem vypracování praktické části bakalářské práce? Jaké reklamace se mohou vyskytovat u autoolejů? Proč analyzované podniky spolupracují přímo s výrobcem pouze v případě výrobce autoolejů značky CASTROL? Proč jsou autooleje značky CASTROL zákazníky preferovány před ostatními značkami autoolejů? Otázky při obhajobě byly uspokojivě zodpovězeny. cze
dc.identifier.stag 24358 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account