Slovanská, vrcholně středověká pohřebiště a raně novověké hřbitovy v Hradci Králové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sigl, Jiří cze
dc.contributor.author Nesibová, Vladimíra
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:26:15Z
dc.date.available 2014-09-22T12:26:15Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57639
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je zmapovat a představit středověká pohřebiště a novověké hřbitovy na území města Hradec Králové. Na základě studia literatury a archeologických výzkumů jsem se pokusila vytvořit celkový pohled na toto téma. Současně jsem srovnala zmíněná archeologická naleziště s okolními významnými lokalitami, konkrétně s Opatovicemi nad Labem, Jaroměří a Lochenicemi. Pomocí map města jsem se pokusila přiblížit přesné archeologické lokality, které jsou v mé práci zmíněny. Součástí mé práce je také katalog archeologických nálezů, které jsou buď v kreslené formě, nebo ve formě fotografií. Katalog obsahuje také základní informace o použitých nálezech. Práce je zpracována pomocí dosud vydané literatury, zabývající se konkrétní tématikou. Použity byly jak konkrétní monografie, tak obecné encyklopedie či dochované novinové články. Dále jsem použila informace o lokalitách, zjištěné z archeologického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové. Ve stejném muzeu jsem zpracovala i archeologické nálezy ze hřbitovů a pohřebišť, které mi byly zpřístupněny. Většina artefaktů je nakreslena, v několika případech jsem použila fotografie pro lepší představu. cze
dc.format 134 s. cze
dc.format.extent 4940834 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject pohřebiště cze
dc.subject archeologie cze
dc.subject hřbitovy cze
dc.subject výzkum cze
dc.subject Hradec Králové cze
dc.subject středověk cze
dc.subject pohřební ritus cze
dc.subject hradiště cze
dc.subject novověk cze
dc.subject burial - ground eng
dc.subject archaeology eng
dc.subject cemetery eng
dc.subject research eng
dc.subject Hradec Králové eng
dc.subject middle ages eng
dc.subject burial rite eng
dc.subject hillfort eng
dc.subject modern period eng
dc.title Slovanská, vrcholně středověká pohřebiště a raně novověké hřbitovy v Hradci Králové cze
dc.title.alternative Slavic, Medieval and Early Modern Burials and Graveyards in Hradec Králové eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Frolík, Jan cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor thesis is to map and present medieval burial - grounds and modern necropolis in the city Hradec Králové. Based on the study of literature and archaeological research I tried to create the general summary of this theme. Concurrently I compared the archaeological finding places with the surrounding signifiant localities, specifically with Opatovice nad Labem, Jaroměř and Lochenice. By means of maps I tried to approximate exact archeological localities which are mentioned in my thesis. The other part of my work is the catalogue of archaeological finds, too. The archaeological finds are in the drawn form, and in the form of photos as well. The catalogue also contains the basic informations about the used finds. The bachelor thesis is compiled according to the published literature which deals with the concrete theme. There were used both specific monographs and general encyclopedias or preserved newspaper articles. Furthemore, I used informations about localities which I found in the archaeological department of Museum of East Bohemia in Hradec Králové. In the same museum I compiled the archaeological finds from the burial grounds and necropolis which were available. Most of the artifacts are drawn. I also used photographs because of the better idea in several cases. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D31124 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence V úvodu studentka stručně seznámila s námětem své práce a základními výsledky.Dále byly přečteny posudky školitele a oponenta.Studentka se v následné rozpravš vyjádřila nepříliš přesvědčivě k vzneseným výtkám a připomínkám.Komise se shodla na hodnotící známce: dobře cze
dc.identifier.stag 19972 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account