Stereospecifická analýza acylglycerolů pomocí chirální HPLC/MS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lísa, Miroslav cze
dc.contributor.author Pavlačka, Martin
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:19:12Z
dc.date.available 2014-06-19T10:19:12Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56587
dc.description.abstract Acylglyceroly jsou skupina lipidů, které jsou významnou součástí lidské potravy. Biologická funkce těchto látek závisí na struktuře. Acylglyceroly tvořené jednou mastnou kyselinou se nazývají monoacylglyceroly. Obsahuje-li acylglycerol dvě mastné kyseliny hovoříme o diacylglycerolech, v případě tří mastných kyselin se jedná o triacylglyceroly. Kromě počtu mastných kyselin se mohou acylglyceroly lišit dle polohy a cis/trans konfigurace navázaných mastných kyselin a tím vytvářet různé typy izomerů (regioizomery, enantiomery). Analýza enantiomerů acylglycerolů byla uskutečněna s vyuţitím chirální HPLC/MS. K identifikaci acylglycerolů byla pouţita ionizační technika APCI. Byla provedena optimalizace sklonu gradientové eluce chirální HPLC/MS analýzy s cílem separovat co největší mnoţství enantiomerů triacylglycerolů. Bylo analyzováno 47 vzorků plazmy pacientů s kardiovaskulárními chorobami se snahou rozlišit jednotlivé skupiny pacientů na základě chirální separace triacylglycerolů. Pro analýzu monoacylglycerolů a diacylglycerolů byly testovány tři různé chirální stacionární fáze a charakterizováno jejich retenční chování. Při stereospecifické analýze acylglycerolů se setkáváme s problémem nedostupných standardů enantiomerů acylglycerolů. Z toho důvodu byla provedena syntéza standardů diacylglycerolů s vyuţitím 1 a 3-benzyl-sn-glycerolu a monoacylglycerolů s vyuţitím 1,2 a 2,3-isopropyliden-sn-glycerolu. cze
dc.format 88 s. cze
dc.format.extent 3961727 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.5.2024 cze
dc.subject Chiralni separace cze
dc.subject hmotnostní spektrometrie cze
dc.subject lipidy cze
dc.subject acylglyceroly cze
dc.subject stereospecifická analýza cze
dc.subject Chiral separation eng
dc.subject mass spectrometry eng
dc.subject lipids eng
dc.subject acylglycerols eng
dc.subject stereospecific analysis eng
dc.title Stereospecifická analýza acylglycerolů pomocí chirální HPLC/MS cze
dc.title.alternative Stereospecific analysis of acylglycerols using chiral HPLC/MS eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hájek, Tomáš cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated Acylglycerols are class of lipids and as such they are an important part of a human nutriment. Their biological function strongly depends on the structure of molecule. Nomenclature is quite simple. Glycerol can be esterified with one, two or three fatty acids. Therefore they are named as mono, di or triacylglycerols. Besides the number of bonded fatty acids, they can differ in cis- or trans- isomerisation of the double bonds and form various types of isomers such as regioisomers and enantiomers. In this work analysis of acylglycerol enantiomers using chiral HPLC/APCI-MS was performed. Optimization of the chiral separation, most importantly the gradient steepness enabled the separation of wide range of triacylglycerol enantiomers. Acylglycerol species were identified by interpretation of APCI-MS spectra. Up to 47 samples of plasma from patients with cardiovascular diseases were analyzed. The aim was to statistically differentiate those patients by distinction in the triacylglycerol content. Three different chiral stationary phases were tested for the analysis of mono and diacylglycerols. Their retention behaviour was characterized in process. The diacylglycerol enantiomer standards from 1 and 3-benzyl-sn-glycerol and monoacylglycerols from 1,2 and 2,3-isopropyliden-sn-glycerol were synthesized for the use in stereospecific analysis. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31315 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Student seznámil členy zkušební komise s obsahem své diplomové práce a odpověděl na dotazy. cze
dc.identifier.stag 23838 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account