Pojetí výchovy u Johna Locka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prázný, Aleš cze
dc.contributor.author Burešová, Kateřina
dc.date.accessioned 2014-03-05T13:55:27Z
dc.date.available 2014-03-05T13:55:27Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54405
dc.description.abstract John Locke, filosof sedmnáctého století, nastínil své politické myšlenky v Druhém pojednání o vládě a v Dopisu o toleranci. Své představy o konceptu teorie poznání a funkce rozumu v průběhu našeho života pak nastínil v Eseji o lidském rozumu. Tato tři nejznámější díla řeší různé problémy týkající se lidstva, od teorie politické k teorii vědění. Na pozadí toho všeho se tyčí cesta, na které Locke charakterizuje obraz pravého gentlemana ve společnosti, a to v oblasti výchovy. Toto téma probírá ve svém hlavním pedagogickém díle Několik myšlenek o vychování. Ačkoli Lockovy pedagogické názory nebudí takový zájem jako jeho práce z oblasti filosofie a teorie státu, je nepochybné, že i jeho výchovné dílo sehrálo ve vývoji pedagogického myšlení podstatnou roli. Výchova je cílevědomá záležitost a je důležité si určit, jakým směrem povede, neboť ovlivní život celého jedince. Proto i Locke hledá tu nejvhodnější cestu ke správné výchově. Je si vědom toho, že cíl výchovy je určen společenskou pozicí člověka. Ukazuje, že vrcholem vzdělání a výchovy má být nezávislá osoba - občan takové společnosti, ke které patřil i sám Locke, tedy gentleman tehdejšího anglického měšťanstva. cze
dc.format 34 s. cze
dc.format.extent 921029 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 6.9.2023 cze
dc.subject Locke, John cze
dc.subject výchova cze
dc.subject filosofie cze
dc.subject gentleman cze
dc.subject ctnost cze
dc.subject mravnost cze
dc.subject moc cze
dc.subject vláda cze
dc.subject Locke, John eng
dc.subject education eng
dc.subject philosophy eng
dc.subject gentleman eng
dc.subject virtue eng
dc.subject moral human eng
dc.subject power eng
dc.subject government eng
dc.title Pojetí výchovy u Johna Locka cze
dc.title.alternative John Locke and His Concept of Education eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Horák, Petr cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated John Locke, the philosopher of the seventeenth century, outlined his thoughts of politics in the writings called Two Treatises of Government and A Letter on Toleration. He outlined his ideas about the concept of epistemology and function of the understanding during our life in the work An Essay Concerning Human Understanding. These three best-known works solve different problems related to humanity from the theory of politics to the theory of knowledge. In the background of all of this there is a way on which Locke describes a model of the true gentleman in society, that is in the area of education. Locke discusses this topic in his main pedagogical writing Some Thoughts Concerning Education. Although his pedagogical opinions do not cause as much interest as his philosophical and political works, there is no doubt that even his pedagogical work played an important role in developing the pedagogical thinking. An education is a purposeful issue and it is important to determine its direction, because it affects the life of the individual. That is the reason why Locke was looking for the best way to correct education. He is aware that such a goal of education is given determined by the social position of the person. He points out that the peak of education must be an independent person, a citizen of the society to which Locke himself belonged, a gentleman of the English middle-class. eng
dc.description.department Katedra filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D29593 cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Obhajoba proběhla v souladu s doporučením školitele a oponenta. cze
dc.identifier.stag 22347 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account