Ekonomické aspekty a indikátory konfliktů vybraných regionů

Show simple item record

dc.contributor.author Řízek, Zdeněk
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:53:51Z
dc.date.available 2013-07-20T01:53:51Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52069
dc.description.abstract V posledních dvaceti letech, kdy dochází k nejnovější vlně globalizace, jsou stále častější konflikty v africkém kontinentu, které jsou příčinou stále většího množství lidských obětí a materiálních škod. Tato tendence má reálný vliv i na stabilitu a bezpečnost tak vzdálených zemí, jako je naše republika. Pomocí statistických metod prostřednictvím některých ekonomických a sociálních ukazatelů lze prokázat tendence a sklon některých regionů ke konfliktům. Za pomoci indexu nefunkčních států a různých typů statistických analýz daných do souvislostí s historickými aspekty afrických regionů lze dojít k závěru, že konflikt a jeho tendence jsou statistickými analýzami prokazatelné. Východiskem jsou teoretické poznatky, které uvozují problematiku bezpečnosti a stability z hlediska regionu, státu, konfliktu a bezpečnosti afrického kontinentu ve vztahu ke kontinentu evropskému. Stále významnější roli na stabilizaci mezinárodních vztahů ve světě, resp. v Africe a Evropě má regionální integrace, které sice vznikají prostřednictvím formálních vztahů, avšak na základě přirozených regionů. Často k této regionální integraci dochází prostřednictvím mezinárodních hospodářských organizací. cze
dc.format 158 s. cze
dc.format.extent 2024143 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject ozbrojené konflikty cze
dc.subject africké regiony cze
dc.subject ekonomické indikátory cze
dc.subject statistická analýza konfliktních států cze
dc.subject index nefunkčních států cze
dc.subject armed conflicts eng
dc.subject African regions eng
dc.subject economic indicators eng
dc.subject statistical analysis of the conflicting states eng
dc.subject failed states index cze
dc.title Ekonomické aspekty a indikátory konfliktů vybraných regionů cze
dc.title.alternative The Economic aspects and conflict indicators selected regions eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Eichler, Jan cze
dc.contributor.referee Macháček, Jaroslav cze
dc.contributor.referee Skalská, Hana cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated In the past twenty years, when it comes to the latest wave of globalization, there are the increasingly frequent conflicts in the African continent, which are the cause of a growing number of human victims and material damage. This tendency has a real influence on the stability and security of remote countries such as our republic. Using statistical methods through some economic and social indicators can be shown as the trends and tendency of certain regions of conflicts. Using the Failed States Index, different types of statistical analyses given in context with the historical aspects of the African regions, it can be concluded that conflict and its trends and statistical analyses are detected. The starting point for the theoretical knowledge, determine the issue of security and stability, from the perspective of a region, state, conflict and security on the African continent, in relation to the European continent. Increasingly important role in the stabilization of international relations in the world and in Africa, and Europe has a regional integration, which may arise through formal relations, but on the basis of natural regions. Often this regional integration occurs through international economic organizations. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a veřejná ekonomie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D28147 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Práce identifikuje hlavní faktory způsobující náchylnost regionu ke konfliktům. Autor v práci zmapoval rozsáhlou problematiku a velké množství dat a referenční literatury. Zodpověděl kvalifikovaně na položené dotazy a připomínky oponentů i členů komise. Práce je inovativní v exaktním a kvantifikovaném způsobu jak definovat region náchylný ke konfliktu. cze
dc.identifier.stag 21947 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account