Abstraktní programování pro eGovernment

Show simple item record

dc.contributor.author Šimonová, Stanislava
dc.date.accessioned 2013-07-10T12:32:02Z
dc.date.available 2013-07-10T12:32:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49552
dc.description.abstract eGovernment deklaruje zkvalitnění procesů výkonu veřejné správy a jejich služeb, přičemž postup prosazování eGovernmentu probíhá v koordinaci s EU. Z hlediska teshnologických prostředků a legislativní podpory jsou nástroje eGovernmentu připraveny k plnému využití v rámci probíhajících procesů veřejné správy. Tato potenciální připravenost však není plně využita z důvodu absence technologicko-manažerské součinnosti. Proto identifikace funkčního a datového obsahu je přístupem, který přispívá k rozvoji eGovermentu. V práci je nejdříve vymezena problematika eGovernmentu, zejména z hlediska nakládání s digitálními dokumenty v rámci informačního prostředí veřejné správy. Dále jsou charakterizovány informační systémy veřejné správy a je charakterizována relační databázová platforma jako jejich implementační báze. Poté jsou popsány principy zlepšování a měření kvality procesů se zaměřením na přístupy k řízení IT procesů. Kapitoly procesního a datového modelování vymezují metody a techniky analýzy a vývoje modulů informačního prostředí v organizaci. Následně je navržen postup abstraktního programování pro identifikaci funkčního a datového obsahu a tento postup je uplatněn na vybraných aktivitách v rámci výkonu služeb veřejné správy. cze
dc.format 147 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject abstraktní programování cze
dc.subject datové modelování cze
dc.subject eGovernment eng
dc.subject IT Governance eng
dc.subject kvalita výkonu cze
dc.subject procesní modelování cze
dc.subject abstract programming eng
dc.subject data modelling eng
dc.subject quality of performance eng
dc.subject process modelling eng
dc.title Abstraktní programování pro eGovernment cze
dc.title.alternative Abstract programming for eGovernment eng
dc.type habilitační práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated eGovernment declares improvement of processes within public administration and its services, while the progress of eGovernment enforcement is coordinated with the EU. Trom the viewpoint of technological means and legislation support, the tools of eGovernment are ready for full utilization within currently running processes of public administration. This potential readiness is not, however, fully utilized due to absence of technological-managerial coordination. Therefore, identification of functional and data content is an approach which contributes to eGovernment development. This paper first defines the issue of eGovernment, especially from the aspect of handling digital documents within information environment of public administration. Further, information systems of public administration are described and relational database platform is characterized as their implementation base. Then, principles of improving and measuring process quality with focus on approaches to IT process managament are described. The chapters of process and data modeling define methods and techniques for analysis and development of information environment in an organization. Further, a method of abstract programming for functional and data content identification is designed and applied on selected activities within execution of public administration services. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-name doc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D27634
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account