Strategies for maintaining discipline in ELT

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černá, Monika cze
dc.contributor.author Hradecká, Lucie
dc.date.accessioned 2012-02-06T17:22:49Z
dc.date.available 2012-02-06T17:22:49Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42467
dc.description.abstract The aim of the thesis is to introduce the issue of pupil misbehaviour in connection with the strategies the English teachers may use for maintaining the discipline of learners in ELT lessons. The purpose of the first part of the thesis is to provide theoretical background necessary for the follow-up research. In relation to the issue of maintaining discipline in ELT the theoretical part defines the key words such as social behaviour, classroom discipline and pupil misbehaviour, and describes different psychological approaches towards the modification of social behaviour of learners together with preventative and intervention strategies. The emphasis is laid on the former strategies, in particular, on effective teaching in ELT lessons, which is dealt with in more details in the thesis. The following practical part presents a multi-case study which was aimed at investigating what strategies the English teachers use for dealing with the problem behaviour of learners at a typical basic school. For this purpose, two research tools were utilized, including questionnaires for teachers and observations. eng
dc.format 117 s. cze
dc.format.extent 3075824 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject výuka anglického jazyka cze
dc.subject kázeň žáků cze
dc.subject nekázeň žáků cze
dc.subject preventivní strategie cze
dc.subject intervenční strategie cze
dc.subject profesní kompetence učitele cze
dc.subject efektivní vyučování cze
dc.subject English language teaching eng
dc.subject ELT eng
dc.subject classroom discipline eng
dc.subject pupil misbehaviour eng
dc.subject preventative strategies eng
dc.subject intervention strategies eng
dc.subject teacher?s professional competence eng
dc.subject effective teaching eng
dc.title Strategies for maintaining discipline in ELT eng
dc.title.alternative Strategie užívané k udržení kázně při výuce anglického jazyka cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Reimannová, Irena cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Cílem diplomové práce je představit otázku nekázně žáků v souvislosti se strategiemi, které učitelé anglického jazyka mohou využít pro udržování kázně žáků ve vyučovacích hodinách anglického jazyka. Účelem první části diplomové práce je poskytnout teoretický základ potřebný pro následný výzkum. V souvislosti s otázkou udržování kázně při vyučování angličtiny vymezuje teoretická část klíčové pojmy, jimiž jsou kázeň a nekázeň žáků, a popisuje různé psychologické přístupy, které vedou k eliminaci nekázně, společně s preventivními a intervenčními strategiemi. Právě preventivními strategiemi, především efektivním vyučováním učitelů angličtiny se práce zabývá podrobněji. Následná praktická část představuje mnohopřípadovou studii, jejímž cílem bylo zjistit, jaké strategie učitelé angličtiny využívají pro prevenci a eliminaci nekázně žáků na typické základní škole. Výzkum byl proveden za pomoci dotazníků pro učitele a prostřednictvím pozorování hodin anglického jazyka. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D25624
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 11185 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account