Supplementing Printed Teaching Material with On-line Sources

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kostková, Klára
dc.contributor.author Matějková, Jana
dc.date.accessioned 2010-10-01T15:32:18Z
dc.date.available 2010-10-01T15:32:18Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37369
dc.description.abstract Množství nových učebních materiálů pro výuku jazyků roste každým dnem. Tyto se často setkávají s okamžitou kritikou ohledně výhod a nevýhod. Cílem této práce je poskytnout čtenáří náhled do problémů souvisejících s užitím Internetu v hodinách anglického jazyka. Konkrétně je práce zaměřena na využití online zdroje doplňujícího učebnici. Teoretická část se zabývá obecnými rysy online zdrojů a jejich problematických oblastí. Dále se zaměřuje na specifické rysy obou na poli rozvíjení řečových dovedností. Cílem je vypozorovat, zda kombinace těchto materiálů má nějaký přínos. Praktická část představuje malý výzkum na české střední škole. Ačkoli výsledky možná nepřeváží kvality online zdroje, slouží jako autentický náhled do reality českých škol ohledně možností začleňování Internetových zdrojů do hodin anglického jazyka. cze
dc.format 39 s. cze
dc.format.extent 1794516 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Výuka anglického jazyka cze
dc.subject online zdroje cze
dc.subject učebnice cze
dc.subject online zdroj doplňující učebnici cze
dc.subject komunikativní výuka jazyka cze
dc.subject komunikativní kompetence cze
dc.subject English language teaching eng
dc.subject online source eng
dc.subject textbook eng
dc.subject textbook online supplement eng
dc.subject communicative language teaching eng
dc.subject communicative competence eng
dc.title Supplementing Printed Teaching Material with On-line Sources eng
dc.title.alternative Doplňování tištěných učebnicových materiálů internetovými zdroji cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Reimannová, Irena
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated The variety of new language teaching materials is expanding day by day, often encountering instant criticism as for their benefits and drawbacks. This paper attempts to provide the reader with an insight into the enigmatic issue of incomporating the use of the Internet into English language teaching. Concretely, it aims at the use of a supplementary online source which accompanies a printed textbook. The theoretical part concerns general features of online sources and their problematic areas. Next it focuses on specific features of both the textbook and the particular additional online source on the field of speaking skills development. The overall aim is to observe whether the use of both in combination leads to any enhancement of lesson. The practical parts consists of a small scale research carried out at Czech secondary school. Although the outcomes might not overweight the benefits the additional online source possesses, it serves as an authentic picture of the reality at Czech schools regarding the possibilities of incomporating the Internet-based sources into English language lessons. eng
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk - specializace v pedagogice cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23556
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account