Návrh rekonstrukce komunikace v obci Blato

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Jiří cze
dc.contributor.author Nedělka, Tomáš
dc.date.accessioned 2009-07-03T14:07:45Z
dc.date.available 2009-07-03T14:07:45Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34401
dc.description.abstract Tato diplomová práce obsahuje dokumentaci technického řešení rekonstrukce místní komunikace v obci Blato, která je napojená na stávající silnici III/32232 na úrovni dokumentace pro stavební povolení (DSP) a konkrétního zadání diplomové práce. Návrh rekonstrukce vychází ze schváleného Územního plánu obce Mikulovice (místní část Blato) a není v rozporu se schváleným Územním plánem velkého územního celku Pardubického kraje (zpracované v M 1 : 50 000). Diplomová práce zahrnuje situaci neřešené varianty 1 - obytná zóna a řešenou variantu 2 - kombinaci obytné zóny a zóny s omezením rychlosti do 30 km.h-1 (zóna TEMPO 30). Obě varianty mají shodné vedení v původní trase komunikace ve stávající zástavbě. Rekonstrukce komunikace řeší nevyhovující stavebně-technické řešení vozovky místní komunikace se smíšeným provozem. Jedná se o kompletní novou skladbu vozovky nad zemní plání včetně vyřešení odvodnění komunikace, nového veřejného osvětlení a vhodných stavebně-technických úprav (zpevněné plochy v jedné úrovni, místa určená k parkování vozidel, dopravní značení, opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace). cze
dc.format 63 s., 15 s. obr. příl. cze
dc.format.extent 12865785 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Rekonstrukce cze
dc.subject místní komunikace cze
dc.subject obytné zóny cze
dc.subject zóna TEMPO 30 cze
dc.subject Blato cze
dc.subject Reconstruction eng
dc.subject urban roads eng
dc.subject residential areas eng
dc.subject TEMPO 30 zone eng
dc.subject Blato eng
dc.title Návrh rekonstrukce komunikace v obci Blato cze
dc.title.alternative Proposal of the road reconstruction in the municipality of Blato eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Novotný, Petr cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis contains an engineering solution documentation of a road reconstruction in the municipality of Blato (describing a road which adjoins to an existing road III/32232) at the level of documentation necessary for a building approval and in such an extent that was defined by this thesis specifications. The proposal of reconstruction is based on an approved local plan of Mikulovice (local neighbourhood of Blato) and does not collide with an approved territorial plan of the Pardubice region (calculated on 1 : 50 000 scale). The thesis concentrates on two solutions which are both lead along the original road route through the existing build-up area. The former and not executed solution deals with an alternative of a residential zone and the letter (undertaken solution) combines the option of a residential zone with a 30 kmph speed limit zone (TEMPO 30). The proposed road reconstruction solves an unsatisfactory engineering planning of an urban road with mixed traffic. It presents a completely new composition of a road elevated above the surrounding terrain, including the solution of a drainage system, new street lighting and advisable engineering works (one-level hard landscaping, parking area, road signalling, arrangements for persons with limited abilities of movement and orientation). eng
dc.description.department Katedra dopravní infrastruktury cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19816 cze
dc.identifier.signature D19816
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account