Obchodní řetězce a jejich vliv na obchodní činnnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buchta, Miroslav cze
dc.contributor.author Chvojková, Andrea
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:30:58Z
dc.date.available 2008-11-02T10:30:58Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29978
dc.description.abstract Hlavním cílem této bakalářské práce je podat celistvý pohled na obchodní řetězce v České republice, jejich vývoj, analýzu současného stavu a analýzu prognóz do budoucna. Součástí práce je doplnit obraz tohoto stavu o vlastní marketingový průzkum. První kapitola pojednává o základních pojmech a problematice retailingových firem. Seznamuje s různými členěními a typy obchodních řetězců. Druhá kapitola se zabývá vlastním vymezením obchodních řetězců a také se snaží vysvětlit podstatu fungování tohoto typu obchodování. Dále se zde pojednává o tendencích a trendech na světových trzích v retailingu. Třetí kapitola se zaměřuje na analýzu současného stavu obchodu na vybraném vzorku nejúspěšnějších českých obchodních řetězců. V závěru kapitoly jsou nastíněny možné prognózy vývoje obchodu pro rok 2008 a předpokládaný vývoj v následujících letech. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na běžné marketingové postupy obchodních řetězců. Jádro této kapitoly tvoří vlastní marketingový průzkum, jehož cílem je zjistit postoje chrudimských občanů k obchodním řetězcům. cze
dc.format 63 s., 6 s. příloh cze
dc.format.extent 1611208 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject obchodní řetězce cze
dc.subject maloobchody cze
dc.subject supermarkety cze
dc.subject obchodní domy cze
dc.subject marketingové průzkumy cze
dc.subject retail chains eng
dc.subject retail stores eng
dc.subject supermarkets eng
dc.subject department stores eng
dc.subject Marketing research eng
dc.title Obchodní řetězce a jejich vliv na obchodní činnnost cze
dc.title.alternative Retail chains and their influence on business activities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated The main objective of this thesis is to give a coherent view of the business chain in the Czech Republic, and their development analyzes the current situation and analysis of forecasts for the future. Part of the work is to complement the picture of the state of their own marketing research. The first chapter deals with basic concepts and issues retailingových companies. Acquainted with the various classifications and types of retail chains. The second chapter deals with its own definition of commercial chains, and also seeks to explain the nature of the operation of this type of trading. Furthermore, discusses the trends and trends in world markets in retailing. The third chapter focuses on an analysis of the current state of trade on a selected sample of the most successful Czech supermarket chains. At the end of chapter outlines possible to forecast the development of trade for 2008 and outlook for the coming years. The fourth chapter focuses on common marketing practices of commercial chains. The core of this chapter are the very marketing research, in order to establish position Chrudim’s citizens to retail networks. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19415 cze
dc.identifier.signature D19415
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account