Achnatonova náboženská reforma - pokus o monoteismus ve starém Egyptě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Titz, Pavel
dc.contributor.author Davidová, Helena
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:09:29Z
dc.date.available 2008-08-12T07:09:29Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29093
dc.description.abstract Práce se v úvodní kapitole věnuje stručnému přehledu egyptských dějin od vzniku egyptské civilizace, přes sjednocení Dolního a Horního Egypta a následném vývoji v jednotlivých obdobích, do kterých spadá Stará říše, První přechodná doba, Střední říše, Druhá přechodná doba, Nová říše, Třetí přechodní doba, Pozdní doba, Ptolemaiovská doba a doba Římská.Druhá kapitola nás seznámí s náboženskou organizací v jednotlivých obdobích před Achnatonovou náboženskou reformou. Ústřední kapitolou je kapitola třetí, která se zabývá samotnou Achnatonovou reformou a událostmi, které k ní mladého faraóna vedly a následnými důsledky, jež z ní vyplynuly. Seznámíme se zde podrobněji s Atonem, slunečním božstvem, které se stalo hlavním a jediným uctívaným kultem v amarnské době a nahlédneme do Achetatonu, nového hlavní města, jež bylo nejdůležitějším duchovním i politickým centrem říše.Samostatná kapitola je pak věnována faraonově manželce, královně Nefertiti, která měla nemalý podíl na náboženských i politických změnách.Poslední kapitola se věnuje nastínění situace, která nastala po konci vlády Amenhotepa IV., kdy se vrací zpět staré duchovní hodnoty egyptského náboženství. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 1662177 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject akhenaton eng
dc.subject akhetaton eng
dc.subject religious reforms eng
dc.subject monotheism eng
dc.subject achnaton cze
dc.subject achetaton cze
dc.subject nefertiti cze
dc.subject aton cze
dc.subject náboženské reformy cze
dc.subject monoteismus cze
dc.title Achnatonova náboženská reforma - pokus o monoteismus ve starém Egyptě cze
dc.title.alternative Achnaton´s religious Reform - traial for Monotheism in Ancient Egypt cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Maiello, Giuseppe
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The work presents in opening chapter briefly Egyptian history from rise of Egyptian civilization, over unification Lower and Upper Egypt and following development in single periods, to the which coincides Old empire, First transient time, Middle empire, Alternative transient time, New empire, Third transient time, Lateness, Ptolemai time and time Romish. Second chapter presents us the religious organization in single periods before Achnaton religious reform.Central chapter is the third chapter that deals with Achnaton reform itself and occasions that led the young faraona to it and resulting incidence, follwed from it. Aton, the solar deity, that became main and only venerated cult in Amarn time will be introduced tous and we peep into Achetaton, new metropolis, which was most important spiritual and political centre of the empire.Independent chapter is then devoted to farao‘s wife, queen Nefertiti who had not a small concern in religious and political changes.Last chapter explains adumbration of the situation that occurred after the end of governments of Amenhotep IV., when old spiritual funds of Egyptian religion return. eng
dc.description.department Katedra religionistiky a filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19056
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account