Gándhího nábožensko-filosofické pojetí satjágrahy a ahimsy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fárek, Martin
dc.contributor.author Bušovská, Martina
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:43:45Z
dc.date.available 2008-08-12T06:43:45Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28899
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na Mahátmu Gándhího a jeho filosofii aktivního odporu a jógínského principu nenásilí. Cílem práce je důkladné zmapování pojmů satjágraha a ahimsa. Dále se pak práce v jednotlivých podkapitolách zabývá jejich aplikací v Gándhího pojetí, které se ukázalo velice úrodným zejména na poli politickém. Jeho kultura dialogu byla dobrým sítem na násilníky a despoty i zárukou alespoň postupného pozvednutí Indů z nesmírné chudoby. Ve srovnání s chudými kolosy jako je Čína nebo Rusko se Gándhího zásluhy na málo násilném vývoji Indie těžko dají přecenit, ba ani s čímkoli stejně velkým srovnávat. V tomto boji Gándhí uspěl na výtečnou: sami Britové ho nedávno v anketě BBC zvolili za největší osobnost uplynulého tisíciletí. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 987435 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Religion eng
dc.subject philosophy eng
dc.subject India eng
dc.subject Gandhi eng
dc.subject satygraha eng
dc.subject Náboženství cze
dc.subject filosofie cze
dc.subject Indie cze
dc.subject Gándhí cze
dc.subject satjágraha cze
dc.subject ahimsa cze
dc.title Gándhího nábožensko-filosofické pojetí satjágrahy a ahimsy cze
dc.title.alternative Satyagraha and Ahimsa in Gandhi´s religious and philosophical interpretation. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hejduk, Tomáš
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The work focuses on Mahátma Gandhi and his philosophy of active resistance and yogi´s principle of nonviolence. The aim of this work is a complete description of terms satyagraha and ahimsa. Next the work deals with application of this two terms in Gandhi´s concept, which has revealed itself very rich especially in the field of politics. His culture of dialogue was a good sieve for hard characters and despots and also a guarantee of gradual uplift of the Indians from vast poverty. In comparison with poor colossuses as China or Russia are, Gandhi´s merits on nonviolent development of India are difficult to overestimate, nor compare with something that big. In this fight Gandhi was successful: in the BBC survey the British themselves have recently elected him the most outstanding personality of the last millenium. eng
dc.description.department Katedra religionistiky a filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19055
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account