Ladění vlastností monomerů pro polymery s pokročilými aplikacemi

Show simple item record

dc.contributor.author Šimon, Pavel
dc.date.accessioned 2024-06-05T09:33:12Z
dc.date.available 2024-06-05T09:33:12Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2024-02-13
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82824
dc.description.abstract Tato disertační práce se zabývá syntézou monomerů a organických sloučenin určených především pro studium vztahů mezi detailní strukturou syntetizovaných monomerů a vybranými vlastnostmi polyimidů. Velká část disertace byla zaměřena na syntézu monomerů vycházející z hexafluorbenzenu a dekafluorbifenylu, které zlepšovaly optické vlastnosti z nich připravených polyimidových filmů. Celkem bylo připraveno 14 fluorovaných monomerů a byl studován vliv struktury na vlastnosti polyimidů. Další část práce byla zaměřen na syntézu speciálních sloučenin a monomerů, způsobujících fluorescenci polyimidového filmu. Celkem byly syntetizovány 4 chromofory, 8 diaminů a 2 monoaminy, které byly využity k přípravě fluorescenčních polyimidových filmů. Byl studován vliv struktury použitého monomeru na fluorescenční a optické vlastnosti připraveného polyimidu. Z pohledu využití se připravené polyimidové filmy jeví jako perspektivní materiál, jelikož jsou transparentní, bezbarvé, flexibilní a zároveň fluorescenční s dobrou termickou stabilitou. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 04.04.2026
dc.subject Syntéza diaminů cze
dc.subject polyimidy cze
dc.subject fluorované monomery cze
dc.subject fluorescenční polymery cze
dc.subject transparentní polyimidy cze
dc.subject Synthesis of diamines eng
dc.subject polyimides eng
dc.subject fluorinated monomers eng
dc.subject fluorescent polymers eng
dc.subject transparent polyimide eng
dc.title Ladění vlastností monomerů pro polymery s pokročilými aplikacemi cze
dc.title.alternative Tuning of properties of monomers for polymers with advanced applications eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Nováková, Veronika
dc.contributor.referee Soural, Miroslav
dc.date.accepted 2024-04-04
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the synthesis of monomers and organic compounds proposed for tuning the properties of polyimide films. A large part of this dissertation was focused on the synthesis of monomers based on hexafluorobenzene and decafluorobiphenyle, which improved the optical properties of polyimide films. A total of 14 fluorinated monomers were synthesized and the effect of the structure on the properties of the polyimide was studied. Development was further focused on the synthesis of special compounds and monomers that would cause polyimide film to fluoresce. A total of 4 chromophores were prepared and 8 diamines and 2 monoamines were used to prepare fluorescent polyimide films. The effect of the structure of the used monomer on the fluorescent and optical properties was studied and a transparent, colorless and at the same time fluorescent polyimide film with good thermal stability was prepared. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Organická chemie cze
dc.identifier.stag 47962
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account