Demografická revoluce na pomezí Čech a Moravy. Srovnání populačního vývoje v Litomyšli a ve Svitavách v letech 1785-1914.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macková, Marie (školitelka)
dc.contributor.author Valová, Eliška
dc.date.accessioned 2024-05-10T08:14:51Z
dc.date.available 2024-05-10T08:14:51Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2024-01-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82604
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá populačním vývojem ve městech Litomyšl a Svitavy v „dlouhém“ 19. století, tj. v letech 1785-1914. Svitavy a Litomyšl byly v 19. století velmi rozdílnými městy. Přesto, že města dělila pouze dvacetikilometrová vzdálenost, šlo o dva velké kontrasty. Kromě odlišné národnostní skladby obyvatel se jednalo především o rozdílný populační, stavební, průmyslový a také kulturní vývoj. Naopak shodná byla katolická víra u naprosté většiny obyvatelstva obou sídel. Proto je cílem zjistit, jaký byl vývoj přirozené měny ve sledované době, a co jej nejvíce ovlivnilo. Na základě excerpce dat z katolických matrik narozených, oddaných a zemřelých je v práci sledován vývoj sňatečnosti, porodnosti a úmrtnosti. Kromě základních demografických ukazatelů je pozornost zaměřena i na některé hlubší sondy (mrtvorozenost, sebevražednost, nouzové křty, vývoj úmrtnosti na infekční nemoci, problematika porodních bab). Zjištěné výsledky jsou porovnány s pracemi dalších autorů. cze
dc.format 563 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject historická demografie cze
dc.subject matriky cze
dc.subject ?dlouhé? 19. století cze
dc.subject populační vývoj cze
dc.subject Litomyšl cze
dc.subject Svitavy cze
dc.subject sňatečnost cze
dc.subject porodnost cze
dc.subject úmrtnost cze
dc.subject mrtvorozenost cze
dc.subject industrializace cze
dc.subject historical demography eng
dc.subject registers eng
dc.subject "long" 19th century eng
dc.subject population development eng
dc.subject Litomyšl eng
dc.subject Svitavy eng
dc.subject nuptiality eng
dc.subject natality eng
dc.subject mortality eng
dc.subject stillbirth eng
dc.subject industrialization eng
dc.title Demografická revoluce na pomezí Čech a Moravy. Srovnání populačního vývoje v Litomyšli a ve Svitavách v letech 1785-1914. cze
dc.title.alternative The Demographic Revolution on the Borderlands of Bohemia and Moravia. The Comparison of Population Development in Litomyšl and Svitavy between 1785 and 1914. eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Maur, Eduard
dc.contributor.referee Velková, Alice
dc.date.accepted 2024-04-05
dc.description.abstract-translated The dissertation deals with the population development in the towns of Litomyšl and Svitavy in the "long" 19th century, i.e. between 1785 and 1914. Although Svitavy and Litomyšl were separated by a distance of only 20 kilometres, in the 19th century, they were very different and represented two greatly contrasting towns. Apart from the dissimilar national composition of the inhabitants, the main difference was in population, building, industrial and cultural development. However, the vast majority of the inhabitants in both towns professed the same religion, the Catholic faith. The goal of the thesis is to find out what the development of the natural change in the studied period was like and by what it was influenced most. Based on an excerpt of data from the Catholic registers of the born, the married and the dead, the dissertation traces the development of nuptiality, natality and mortality. In addition to the basic demographic indicators, attention is also focused on some deeper probes (stillbirths, suicides, emergency baptisms, the evolution of mortality from infectious diseases, the issue of midwives). The findings are compared with the studies of other authors. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D40702
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Uchazečka představila svou disertační práci: obsah, metody, práce s prameny, výsledek. Uchazečka a komise byly seznámeny s obsahem posudků. Uchazečka reagovala na obsah posudků. Otázky: 1. Otázka zažitých tradic v procesu populačního vývoje - změny v kmotrovství, sňatkových dnech apod. 2. Otázka úředních matrik - jejich supervize ze strany církevních a světských orgánů. 3. Strategie správců matrik při přepisování do matrik - otázka přesnosti. cze
dc.identifier.stag 47779
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account