Prostorové diferenciace a vývojové asymetrie ekonomik v globalizovaném prostředí

Show simple item record

dc.contributor.author Hlaváček, Petr
dc.date.accessioned 2024-05-09T11:16:26Z
dc.date.available 2024-05-09T11:16:26Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82603
dc.description.abstract Předložená práce navazuje na jedno z hlavních témat výzkumu v oboru regionální ekonomie, kterým je analýza regionálních rozdílů, povahy vývojových procesů a meziregionálních souvislostí. Výzkum se zaměřil na zhodnocení vývojových procesů v prostoru, jejich konvergenční nebo divergenční charakter a formuluje závěry poukazující na některé pravidelnosti ve vývojových procesech na různých měřítkových úrovních regionů. Práce je tvořena souborem odborných článků a zhodnocením jejich výsledků v kontextu řešené problematiky. Pro výzkum byla použita data z databází národních statistických úřadů, z databáze Eurostatu a vlastních šetření, které byly zpracovány na různých úrovních územních jednotek, od okresů, krajů, regionů NUTS II po mezinárodní komparace se zaměřením na Česko a jeho regiony. Bylo zjištěno, že dopad přílivu finančních zdrojů přicházejících do regionů v různé míře koresponduje s vývoji jiných socioekonomických ukazatelů územních jednotek, vyšší míra podobnosti se projevila spíše v makroekonomických ukazatelích. Jejich vazba na sociální oblast, a v jednom z výzkumů mapované environmentální a institucionální aspekty (na příkladu networkingu rozvoje klastrových iniciativ), byla méně významná. Výsledky z výzkumů také prokázaly přetrvávající význam aglomeračních faktorů, vedoucí k silnějším konvergenčním tendencím spíše v intraregionální než mezi meziregionální dimenzi, kde jsou na příkladě analýzy různých ukazatelů výraznější divergentní tendence. V tomto kontextu se objevují vývojové asymetrie, u kterých lze předpokládat, že budou směřovat k existenci dlouhodobých prostorových diferenciací mezi regiony s odlišnými charakteristikami, a to na všech sledovaných úrovních územních jednotek. cze
dc.format 144 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení (článek v European Planning Studies, Taylor & Francis pouze v rámci univerzity) cze
dc.subject region cze
dc.subject ekonomika cze
dc.subject vývojové procesy cze
dc.subject konvergence cze
dc.subject divergence cze
dc.subject region eng
dc.subject economy eng
dc.subject development processes eng
dc.subject convergence eng
dc.subject divergence eng
dc.title Prostorové diferenciace a vývojové asymetrie ekonomik v globalizovaném prostředí cze
dc.title.alternative Spatial Differentiation and Developmental Asymmetries of Economies Focusing on the Position of the Czech Republic and its Regions eng
dc.contributor.referee Klímová, Viktorie
dc.contributor.referee Mikušová Meričková, Beáta
dc.contributor.referee Papcunová, Viera
dc.date.accepted 2023
dc.description.abstract-translated This paper is based on some of the main research topics in the field of regional economics, which are the analyses of regional differences, the character of development processes and interregional linkages. The research examines the development processes in space, their convergence or divergence character, and formulates conclusions pointing to some regularities in development processes on different levels within the regions. The thesis consists of a collection of scientific articles and an evaluation of the results in the context of the problem under investigation. For the research, data from national statistical offices and the Eurostat database was applied. Research was also focused on different levels of territorial units, districts, regions, NUTS II regions as well as comparisons between the Czech Republic and its regions at an international level. It was found that the impact of inflow of financial resources to the regions corresponds in varying degrees with the development of other socio-economic indicators for territorial units. A higher degree of similarity is more evident in macroeconomic indicators; their link to social sphere and one of the research mapped environmental and institutional aspects (in the example of networking of cluster development initiatives) was less significant. The results of the research also showed the persistent importance of agglomeration factors, leading to stronger convergence tendencies in the intra-regional rather than interregional dimension, where divergent tendencies are more pronounced, as exemplified by the analysis of various indicators. In this context, development asymmetries emerge which can be expected to lead to the existence of long-term spatial differentiations between regions with different characteristics at all levels within the territorial units under consideration. eng
dc.thesis.degree-discipline Regionální a veřejná ekonomie cze
dc.thesis.degree-name doc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D40701


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account