Stanovení aniontů v odpadních vodách z výroby buničiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ventura, Karel
dc.contributor.author Wasniowska, Tereza
dc.date.accessioned 2024-03-12T05:27:08Z
dc.date.available 2024-03-12T05:27:08Z
dc.date.issued 2023
dc.date.submitted 2023-06-26
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82597
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Stanovení aniontů v odpadních vodách z výroby buničiny, pojednává o problematice stanovení síranů a chloridů pomocí izotachoforézy (ITP). Metoda ITP se řadí do skupiny elektromigračních separačních metoda. Pro ověření správnosti výsledků získaných metodou ITP, byly použity analytické metody založeny na jiném principu stanovení, konkrétně gravimetrie a titrace. Pro stanovení obsahu síranu byla použitá i metoda kyvetového testu (KIT) od firmy HACH. V bakalářské páci je také ve stručnosti popsán technologický proces výroby celulózy, specifikace odpadní vody a proces čištění. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject buničina cze
dc.subject sírany cze
dc.subject chloridy cze
dc.subject odpadní vody cze
dc.subject izotachoforéza cze
dc.subject gravimetrie cze
dc.subject kyvetové testy cze
dc.subject standardní operační postup cze
dc.subject titrace cze
dc.subject pulp eng
dc.subject sulphates eng
dc.subject chlorides eng
dc.subject wastewater eng
dc.subject isotachophoresis eng
dc.subject gravimetry eng
dc.subject cuvette tests eng
dc.subject standard operating procedure eng
dc.subject titration eng
dc.title Stanovení aniontů v odpadních vodách z výroby buničiny cze
dc.title.alternative Determination of anions in wastewater from pulp production eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2023-08-21
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis on the topic Determination of anions in wastewater from pulp production, discusses the problem of determination of sulfates and chlorides using isotachophoresis (ITP). The ITP method belongs to group of electromigration separation methods. To verify correctness of results obtained by the ITP method, analytical methods based on a different determination principle, namely gravimetry and titration, were used. The cuvette test (KIT) method from the HACH company was used to determine the sulfate content as well. The bachelor's thesis also briefly describes the technological process of cellulose production, wastewater specifications and the cleaning process. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Posluchačka seznámila komisi se svojí bakalářskou prací. Dále reagovala na připomínky a zodpověděla otázky členů komise: Upřesněte kalibrační křivku a mez stanovitelnosti. Jaká je cena analýzy na izotachoforéze? Upřesněte stanovení chloridů a síranů. Co bylo 100 %? cze
dc.identifier.stag 46453
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account