Komunistické hnutí na Pardubicku. Vývoj komunistického hnutí na Pardubicku v období první Československé republiky a jeho ideologické proměny.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jiránek, Tomáš (školitel)
dc.contributor.author Benda, Michal
dc.date.accessioned 2024-02-06T09:57:20Z
dc.date.available 2024-02-06T09:57:20Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2023-09-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82511
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá komunistickým hnutím na Pardubicku v období první Československé republiky. Výzkum regionálního komunistického hnutí je zasazen do širších souvislostí, přičemž první oddíl práce je zaměřen na vývoj krajně levicového a komunistického hnutí v průběhu dějin v širší geografické perspektivě. Druhá část je věnována komunistickému hnutí v českých zemích ve sledovaném období s časovým přesahem do devatenáctého století, respektive do období krátce po skončení existence první Československé republiky. Stěžejní a nejrozsáhlejší část práce je tvořena výzkumem vzniku a vývoje pardubického komunistického hnutí a jeho vazeb na ústředí Komunistické strany Československa. Stranou zájmu nezůstal ani komunistický program a jeho výrazné proměny v závislosti na direktivách stranického vedení. V neposlední řadě je pozornost věnována ústředním postavám místního komunistického hnutí, díky čemuž vznikly jejich medailony zařazené do samostatné kapitoly. Práce je doplněna portrétem jednoho z místních komunistických představitelů, o kterém se podařilo shromáždit větší množství dosud nepublikovaných informací. cze
dc.format 482 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject komunismus cze
dc.subject komunistické hnutí cze
dc.subject Komunistická internacionála cze
dc.subject politické strany cze
dc.subject politická levice cze
dc.subject krajní levice cze
dc.subject diktatura proletariátu cze
dc.subject Československá sociálně demokratická strana dělnická cze
dc.subject Komunistická strana Československa cze
dc.subject bolševizace cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject pardubická organizace KSČ cze
dc.subject protistátní činnost cze
dc.subject communism eng
dc.subject communist movement eng
dc.subject Communist International eng
dc.subject political parties eng
dc.subject political left eng
dc.subject ultra-left eng
dc.subject dictatorship of the proletariat eng
dc.subject Czechoslovak Social Democratic Workers' Party eng
dc.subject Communist Party of Czechoslovakia eng
dc.subject bolshevization eng
dc.subject Pardubice eng
dc.subject Pardubice organisation of the Communist Party of Czechoslovakia eng
dc.subject anti-state activity. eng
dc.title Komunistické hnutí na Pardubicku. Vývoj komunistického hnutí na Pardubicku v období první Československé republiky a jeho ideologické proměny. cze
dc.title.alternative The Communist Movement in Pardubice region. The development of the communist movement in Pardubice region during the period eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Kocián, Jiří
dc.contributor.referee Rákosník, Jakub
dc.date.accepted 2024-01-23
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the communist movement in Pardubice region in the during the First Czechoslovak Republic. The research on the regional communist movement is set in a wider context, where the first part of this thesis focuses on the development of the ultra-left and communist movement throughout the history in a broad geographical perspective. The second part of this work is about communist movement in Czech lands in the period under the study, with a time span to the 19th century or to the era shortly after the end of the First Czechoslovak Republic. The most important and extensive part of this thesis consists of research on the origin and development of the Pardubice communist movement and its connections with the headquarters of the Communist Party of Czechoslovakia. The communist programme and its significant transformations depending on the directives of the party leadership have not been left out of interest. Finally, attention is paid to the key figures of the local communist movement. This resulted in their special portraits, which are included in a separate chapter. The work is further illustrated by a biography of one of the local communist leaders, about whom it was possible to collect a large amount of previously unpublished information. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D40695
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Průběh obhajoby: 1) Představení tématu disertační práce - metody, prameny, hypotéza 2) Seznámení uchazeče s posudky obou oponentů 3) Reakce uchazeče 4) Doplňující otázky 5) Závěrečná diskuse Otázky: 1)Proces bolševizace v prostředí pardubické KSČ, 2) Ženský element v pardubické KSČ - problematika ideologické indoktrinace, 3) Možnosti kolektivní manipulace představitelů komun. hnutí, 4) Strategie oslovování cílových skupin voličů: KSČ a NOF. cze
dc.identifier.stag 47385
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account