Teaching Vocabulary in English Language Classes at the Lower Secondary Level

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zitková, Helena
dc.contributor.author Šindelář, Michal
dc.date.accessioned 2024-02-06T09:57:01Z
dc.date.available 2024-02-06T09:57:01Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2023-11-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82500
dc.description.abstract The bachelor thesis discusses vocabulary development in English language classes on the lower secondary level, more specifically, exercises developing vocabulary will be evaluated. In the theoretical part, the general aim of English language teaching was established with the help of curricular documents. Then, School Education program is defined more in detail. In the next chapter, the terms of word and vocabulary were defined. Emphasis is put on the importance of vocabulary and what it means to know a word. The next chapter is focused on the learner from a psychological point of view. In this chapter, the psychological development between the years 11 and 13 was described. It was also outlined, how the target age group acquires foreign language. The fifth chapter discusses teaching vocabulary, specifically how to achieve learning and what to use for that objective. This is then followed by the last chapter of the theoretical part about the textbook and its evaluation. In the chapter, the criteria for textbook evaluation were stated. In the practical part the exercises developing vocabulary were evaluated based on the established criteria. Based on the results of the research, at the end of the paper the principles for vocabulary teaching were established. eng
dc.format 56 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject slovní zásoba cze
dc.subject strategie učení slovní zásoby cze
dc.subject hodnocení cze
dc.subject aktivity cze
dc.subject učebnice cze
dc.subject vocabulary eng
dc.subject vocabulary learning strategies eng
dc.subject evaluation eng
dc.subject activities eng
dc.subject textbook eng
dc.title Teaching Vocabulary in English Language Classes at the Lower Secondary Level eng
dc.title.alternative Rozvoj slovní zásoby v hodinách anglického jazyka cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Keplová, Kateřina
dc.date.accepted 2024-01-30
dc.description.abstract-translated Bakalářská práce se zabývá rozvojem slovní zásoby v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy, respektive hodnocením aktivit rozvíjejících slovní zásobu. V teoretické části je nejprve vymezen obecný cíl výuky anglického jazyka s pomocí kurikulárních dokumentů. Poté je blíže specifikován školní vzdělávací program. V další kapitole je charakterizován pojem slova a slovní zásoby. Je zde kladen důraz na význam slovní zásoby v systému jazyka a co to znamená, že někdo zná dané slovo. Další kapitola je zaměřena na žáka z psychologického hlediska. Byl zde popsán psychologický vývoj, ke kterému dochází mezi 11. a 13. rokem života. Také bylo nastíněno, jak si tato věková skupina osvojuje cizí jazyk. Pátá kapitola pojednává o učení slovní zásoby, respektive o tom, jakým způsobem docílit toho, že dochází k učení a co k tomu lze použít. Na tuto kapitolu navazuje poslední kapitola teoretické části o učebnici a jejím hodnocení. V té byla vymezena kritéria pro hodnocení učebnice. V praktické části byla zhodnocena cvičení rozvíjející slovní zásobu podle stanovených kritérií. V závěru práce byly na základě výsledků výzkumu stanoveny principy výuky slovní zásoby. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro vzdělávání cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Anglický jazyk cze
dc.description.defence Student představil stručně svoji BP a adekvátním způsobem reagoval na hodnocení vedoucího a oponenta práce. Komise se tedy shodla na hodnocení E. cze
dc.identifier.stag 47549
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account