Sběr dat pro LCA analýzu nakládání s textilem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Audrlická Vavrušová, Lenka
dc.contributor.author Pravcová, Barbora
dc.date.accessioned 2023-09-12T12:50:23Z
dc.date.available 2023-09-12T12:50:23Z
dc.date.issued 2023
dc.date.submitted 2023-06-28
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82071
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na analýzu aktuálního stavu zpracování odpadního textilu a jeho celkového životního cyklu v rámci legislativy v České republice včetně všech environmentálních aspektů. V teoretické části práce je rešerše na téma textilní odpad, která je rozdělena na následující podkapitoly: dopady na životní prostředí, kvalita, systém nakládání s textilním odpadem, recyklace, klasifikace a zpracování odpadu. Dále je popsán systém hodnocení LCA včetně metodiky a použití. Experimentální část bakalářské práce se zabývá sběrem a hodnocením dat v oblasti textilního odpadu a interpretací zjištěných výsledků. Byl zvolen kvantitativní typ výzkumu ve formě dotazníkového šetření. cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject textilní odpad cze
dc.subject systém nakládání s textilními odpady cze
dc.subject recyklace cze
dc.subject životní prostředí cze
dc.subject LCA analýza cze
dc.subject klasifikace textilního odpadu cze
dc.subject módní průmysl cze
dc.subject textile waste eng
dc.subject textile waste management system eng
dc.subject recycling eng
dc.subject environment eng
dc.subject LCA analysis eng
dc.subject textile waste classification eng
dc.subject fashion industry eng
dc.title Sběr dat pro LCA analýzu nakládání s textilem cze
dc.title.alternative Data collection for LCA analysis of textile waste management eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2023-08-22
dc.description.abstract-translated This work analyses processing of the textile waste and its overall life cycle within the scope of Czech Republic legislation, including all environmental aspects. The thesis theoretical part deals with textile waste, being divided into the following chapters: environmental impact, quality, textile waste management system, recycling, classification and waste treatment. Textile waste is evaluated using the LCA analysis method, which is also described, including methodology and application. The experimental part deals with the process of textile waste collection and data evaluation through the LCA method and the interpretation of the findings. A quantitative type of research in the form of a questionnaire survey has been chosen. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie ochrany životního prostředí cze
dc.description.defence Posluchačka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděla dotazy členů komise. Způsob tvorby dotazníku. Vnímání pojmu "fast fashion". Otázka původu oblečení. Pozadí sběru textilu. cze
dc.identifier.stag 45814
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account