Kondenzované a přemostěné deriváty pyrazinu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bureš, Filip
dc.contributor.author Prokopová, Eva
dc.date.accessioned 2023-08-15T07:57:56Z
dc.date.available 2023-08-15T07:57:56Z
dc.date.issued 2023
dc.date.submitted 2023-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/81587
dc.description.abstract Byla provedena literární rešerše v oblasti organických fotoredoxních katalyzátorů. Byly shrnuty základní principy a typy organických sloučenin, které jsou nejčastěji aplikované jako fotoredoxní katalyzátory. Pozornost byla věnována především přípravě planárních, kondenzovaných derivátů pyrazinu a jejich přemostění pomocí crown-etherových můstků. Experimentální část práce byla zaměřena na modifikaci již známého DPZ katalyzátoru. Strukturní obměna spočívala ve spojení dvou thiofenových jader zajišťující planarizaci molekuly. Cílem této strukturní modifikace bylo zamezit flexibilitě thienylových jednotek a zajistit rigiditu a (foto)chemickou stabilitu za vzniku kondenzovaného pyrazinového derivátu. Dále bylo provedeno přemostění thiofenových jader pomocí ethylenglykolových jednotek. Struktura a čistota cílových sloučenin byla potvrzena pomocí TLC, bodů tání, indexů lomu, GC-MS analýzy, HR-FT-MALDI-MS, 1H- a 13C-NMR spektroskopie. Fundamentální vlastnosti cílových sloučenin byly studovány pomocí elektrochemických měření, absorpční a emisní spektroskopie a termické vlastnosti prostřednictvím diferenční skenovací kalorimetrie. cze
dc.format 114 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 06.06.2025
dc.subject fotoredoxní katalýza cze
dc.subject pyrazin cze
dc.subject pyrazindikarbonitril cze
dc.subject planarizace cze
dc.subject kondenzace cze
dc.subject crown-ether cze
dc.subject photoredox catalysis eng
dc.subject pyrazine eng
dc.subject pyrazinedicarbonitrile eng
dc.subject planarization eng
dc.subject condensation eng
dc.subject crown-ether eng
dc.title Kondenzované a přemostěné deriváty pyrazinu cze
dc.title.alternative Fused and bridged pyrazine derivatives eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2023-06-06
dc.description.abstract-translated A literature search focusing on organic photoredox catalysts has been accomplished. Basic principles and types of organic compounds that are most often used as photoredox catalysts were summarized. The main focus has been put on the preparation of planar, condensed pyrazine derivatives and their bridging using crown-ether linkers. The experimental part is focused on modification of the original DPZ catalyst. The structural change involved interconnection of two thiophene rings ensuring planarization of the molecule in order to prevent flexibility of the thienyl units and ensure rigidity and (photo)chemical stability of the formed fused pyrazine derivative. Bridging of thiophene rings was further accomplished via ethylene glycol units. The molecular structure and purity of target compounds have been verified by TLC, melting point, refractive index, GC-MS analysis, HR-FT-MLADI-MS and 1H- and 13C-NMR spectroscopy. Fundamental properties were studied by electrochemistry, electronic absorption and emission spectra and thermal properties via differential scanning calorimetry. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Organická chemie a technologie cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla cca 15 min. přednášku na téma své diplomové práce s názvem "Kondenzované a přemostěné deriváty pyrazinu". Po přečtení posudku školitele a oponenta se diplomantka vyjádřila k dotazům oponentského posudku. K obhajobě disertační práce byly dále vzneseny následující dotazy: Prof. Ludwig: Proč nastaly problémy u upscalingu? Prof. Cibulka: Co způsobuje oxidaci při planarizaci katalyzátoru? Prof. Kulhánek: Co se děje při katalýze s neplanarizovaným katalyzátorem? cze
dc.identifier.stag 46003
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account