Deriváty imidazolu pro Li-iontové baterie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bureš, Filip
dc.contributor.author Pokorný, Daniel
dc.date.accessioned 2023-08-15T07:57:54Z
dc.date.available 2023-08-15T07:57:54Z
dc.date.issued 2023
dc.date.submitted 2023-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/81584
dc.description.abstract V rámci této diplomové práce byla věnována pozornost historii, přípravě a využití organických lithných solí na bázi dusíkatých heterocyklických sloučenin imidazolu a jejich aplikaci v elektrolytických systémech Li-iontových baterií. V praktické části byla provedena optimalizace syntézy benchmarkového derivátu HTDI (9) a byl následně vypracován nový bezvodý postup přípravy jeho lithné soli LiTDI (1) za pomoci roztoku lithného alkoholátu. Vedle LiTDI bylo navrženo dalších třináct strukturně příbuzných organických sloučenin a byla syntetizována odpovídající lithná sůl. Pozornost byla dále věnována čistícím technikám lithných solí a stanovení disociačních konstant výchozích kyselin v bezvodých polárních rozpouštědlech. V neposlední řadě byly provedeny testy rozpustnosti připravených solí v simulovaném prostředí Li-ion elektrolytu. Připravené kyseliny a lithné soli byly studovány prostřednictvím NMR, hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením a UV/Vis spektroskopie. cze
dc.format 130 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 06.06.2025
dc.subject imidazol cze
dc.subject LiTDI cze
dc.subject organická lithná sůl cze
dc.subject syntéza cze
dc.subject Li-iontové baterie cze
dc.subject elektrolyt cze
dc.subject imidazole eng
dc.subject LiTDI eng
dc.subject organic lithium salt eng
dc.subject synthesis eng
dc.subject Li-ion batteries eng
dc.subject electrolyte eng
dc.title Deriváty imidazolu pro Li-iontové baterie cze
dc.title.alternative Imidazole derivatives for Li-ion batteries eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2023-06-06
dc.description.abstract-translated This diploma work focuses on the history, preparation and use of organic lithium salts based on nitrogen heterocyclic compounds, especially imidazole, and their application in Li-ion battery electrolytic systems. An optimization of the synthesis of HTDI (9) benchmark derivative has been carried out and a new procedure for anhydrous preparation of its lithium salt LiTDI (1), using lithium alcoholate solution, was subsequently developed. Besides LiTDI, thirteen new structurally related organic compounds were designed, and their corresponding lithium salts were synthetized. Further efforts were focused on purification of organic lithium salts and determination of dissociation constants of the starting acids in anhydrous polar solvents. A solubility of the prepared lithium salts was screened in a model Li-ion electrolyte environment. The synthesized acids and lithium salts were studied through NMR, high resolution mass spectrometry and UV/Vis spectroscopy. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Organická chemie a technologie cze
dc.description.defence Diplomant přednesl cca 15 min. přednášku na téma své diplomové práce s názvem "Deriváty imidazolu pro Li-iontové baterie". Po přečtení posudku školitele a oponenta se diplomant vyjádřil k dotazům oponentského posudku. K obhajobě práce byly vzneseny následující dotazy: doc. Ing. Pavel DRABINA, Ph.D.: Co bylo standardem pro lithné soli na1H NMR? prof. Ing. Jiří HANUSEK, Ph.D.: Je z literatury známá také náhrada -CN skupiny na imidazolu, neuvažovali jste také o tomto? prof. Ing. Miloš SEDLÁK, DrSc.: Používají se v bateriích kromě karbonátů i jiná rozpouštědla? doc. Ing. Jiří VÁŇA, Ph.D.: Jaká je korelace mezi NMR lithnými soli a chemickými posuny? cze
dc.identifier.stag 45988
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account