Řízení regioselektivity C-H funkcionalizačních reakcí pomocí nekovalentních interakcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Váňa, Jiří
dc.contributor.author Golka, Josef
dc.date.accessioned 2023-08-15T07:57:54Z
dc.date.available 2023-08-15T07:57:54Z
dc.date.issued 2023
dc.date.submitted 2023-05-15
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/81583
dc.description.abstract V teoretické části této práce jsou diskutovány radikálové a iontové mechanismy C-H funkcionalizačních reakcí společně s C-H funckionalizacemi za katalýzy přechodnými kovy. V poslední části jsou popsány možnosti kyanace arylhalogenidů. Experimentální část se zabývá syntézou ligandů vhodných pro meta-selektivní C-H funkcionalizaci fungující na principu iontových párů. Byla připravena série homologů octových kyselin s 2-kyanfenolem, respektive 4'-hydroxy-[1,1'-bifenyl]-2-karbonitrilem. Připravené ligandy byly otestovány v katalytických C-H funkcionalizačních reakcích. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject iontové párování cze
dc.subject C-H aktivace cze
dc.subject C-H funkcionalizace cze
dc.subject palladium cze
dc.subject ion pairing eng
dc.subject C-H activation eng
dc.subject C-H functionalization eng
dc.subject palladium eng
dc.title Řízení regioselektivity C-H funkcionalizačních reakcí pomocí nekovalentních interakcí cze
dc.title.alternative Regioselectivity control of C-H functionalization reactions by non-covalent interactions eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2023-06-06
dc.description.abstract-translated In the literature research part of this work, radical and ionic mechanisms of C-H functionalization reactions are discussed together with C-H functionalizations catalyzed by transition metals. The last part describes the possibilities of cyanation of aryl halides. The experimental part deals with the synthesis of ligands suitable for metaselective C-H functionalization operating on the principle of ion pairs. A series of homologues of acetic acid with 2-cyanophenol and 4'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile were prepared. The prepared ligands were tested in catalytic C-H functionalization reactions. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Diplomant přednesl cca 15 min. přednášku na téma své diplomové práce s názvem "Řízení regioselektivity C-H funkcionalizačních reakcí pomocí nekovalentních interakcí". Po přečtení posudku školitele a oponenta se diplomant vyjádřil k dotazům oponentského posudku. K obhajobě disertační práce byly dále vzneseny následující dotazy: Prof. Ludwig: Jak by bylo možno optimalizovat katalyticlou reakci? Prof. Kulhánek: Zkoušeli jste i iridiem katalyzovanou reakci? Prof. Cibulka: Jak jste studovali vznikající komplexy? Prof. Bureš: Jaký byl koncept chelatace palladia? cze
dc.identifier.stag 45984
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account