Historické hřbitovy sudetské oblasti: aktuální směry výzkumu

Show simple item record

dc.date.accessioned 2023-02-20T09:21:00Z
dc.date.available 2023-02-20T09:21:00Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80637
dc.description.abstract Historické hřbitovy a sepulkrální památky někdejší oblasti Sudet představují velmi specifický druh památek a zároveň jedinečný historický pramen. Soustavný zájem o jejich ochranu a zachování sílí zvláště v posledních letech. Přesto je výzkum sepulkrálních památek a hřbitovů moderního období 18. až první poloviny 20. století stále na okraji zájmu odborné pozornosti. Důsledné vědecké poznání a odborné studium hřbitovů s kulturní a památkovou hodnotou je přitom prvním nezbytným krokem na cestě k cílené ochraně těchto ohrožených památek a k volbě správných nástrojů pro jejich zachování. Cílem konference bylo diskutovat témata související s odborným poznáním a vědeckým výzkumem historických hřbitovů a sepulkrálních památek moderního období, od josefinských reforem pohřbívání na konci 18. století po rok 1945. Na konferenci zaznělo celkem deset příspěvků pokrývajících témata literární (problematika poetických přípisů na náhrobcích), otázky etické, právní a památkářské (problematika historických hřbitovů v evropském kontextu a kontextu mezinárodních chart, etické a právní otázky související se správou a vlastnictvím hřbitovů) a konečně otázky materiálové (umrlčí prkna jako svébytný druh funerálně-sepulkrální památky, mozaiky na náhrobcích, problematika identifikace kamenné suroviny neinvazivními metodami, činnost kamenických dílen). Konference je realizovaná v rámci projektu MKČR NAKI II Paměť hřbitovů: průzkum a dokumentace pro udržitelnou péči o sepulkrální památky v oblasti někdejších Sudet (č. DG20P02OVV014). cze
dc.format 6 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject hřbitovy cze
dc.subject sepulkrální památky cze
dc.subject náhrobky cze
dc.subject mozaiky cze
dc.subject dekorační kámen cze
dc.subject náhrobní poezie cze
dc.subject veřejný prostor cze
dc.subject pohřebiště cze
dc.subject legislativa cze
dc.subject mezinárodní charty cze
dc.subject cemeteries eng
dc.subject sepulchral monuments eng
dc.subject tombstones eng
dc.subject mosaics eng
dc.subject ornamental stone eng
dc.subject tomb poetry eng
dc.subject public space eng
dc.subject burial ground eng
dc.subject legislation eng
dc.subject international charters eng
dc.title Historické hřbitovy sudetské oblasti: aktuální směry výzkumu cze
dc.title.alternative Historical cemeteries of the Sudetenland: current research eng
dc.type program s anotacemi příspěvků cze
dc.description.abstract-translated Historical cemeteries and sepulchral monuments of the former Sudetenland region are very specific type of monuments and a unique historical source. The interest in their protection and preservation has been growing, especially in recent years. Nevertheless, the research of sepulchral monuments and cemeteries of the modern period of the 18th to the first half of the 20th century is still out of the interest of professionals in culture heritage and monument care. Complex knowledge and expert study of cemeteries with cultural and historical value is the first necessary step on the way to the efficient protection of these endangered monuments and to choosing the right tools for their preservation. The main aim of the conference was to discuss topics related to the professional knowledge and scientific research of historical cemeteries and sepulchral monuments of the modern period, from the Josephine reforms at the end of the 18th century to 1945. A total of ten contributions covered various topics including literature (poetic inscriptions on tombstones), ethical, legal and monument care issues (historical cemeteries in the European context and the context of the international charters, ethical and legal issues related to the administration and ownership of cemeteries) and finally material issues (death planks as a unique type of funerary-sepulchral monument, mosaics on tombstones, the issue of identification of stone raw materials by non-invasive methods, production of stone workshops). eng
dc.event Historické hřbitovy sudetské oblasti: aktuální směry výzkumu (online konference). 8. 11. 2022, MS Teams. cze
dc.project.ID DG20P02OVV014
dc.project.title NAKI Paměť hřbitovů: průzkum a dokumentace pro udržitelnou péči o sepulkrální památky v oblasti někdejších Sudet
dc.note Pořadatel: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Katedra humanitních věd Spolupořadatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account