Komplexní restaurování tří děl na papírové podložce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machačko, Luboš
dc.contributor.author Žáková, Laura
dc.date.accessioned 2022-10-17T07:20:37Z
dc.date.available 2022-10-17T07:20:37Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-08-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80472
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá komplexním restaurátorským zásahem a průzkumem tří děl na papírové podložce. Dokument zahrnuje dvě archiválie a jedno umělecké dílo. Konkrétně se jedná o Důlní plán na transparentním papíru obce Spořice a Důlní plán na papíru obce Vičice ze sbírek Státního oblastního archivu v Litoměřicích, územního pracoviště Most a olejomalbu na lepence Portrét mladé dívky od Josefa Linharta ze soukromé sbírky. Práce je dělená na tři části, jednotlivé části se věnují konkrétním dílům. Nejprve práce zahrnuje veškeré provedené chemicko-technologické a umělecko-historické průzkumy, které se vztahují k daným objektům restaurování. Na základě výsledků při průzkumu daných děl byl poté vypracován vhodný restaurátorský záměr. S tím také souvisí další část zahrnující popis jednotlivých restaurátorských zásahů, doložených v závěru textovou a obrazovou přílohou. cze
dc.format 168 s
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject konzervování cze
dc.subject restaurování papíru cze
dc.subject důlní plány cze
dc.subject olejomalba cze
dc.subject portrét cze
dc.subject Linhart, Karel Josef cze
dc.subject conservation eng
dc.subject paper restoration eng
dc.subject mine plans eng
dc.subject oil painting eng
dc.subject portrait eng
dc.subject Linhart, Karel Josef eng
dc.title Komplexní restaurování tří děl na papírové podložce cze
dc.title.alternative Suurvey and restoration of a tree artworks on paper support eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sejkorová Kašparová, Věra
dc.date.accepted 2022-09-07
dc.description.abstract-translated The bachelor´s thesis deals with the course of a complex restoration intervention and surveys of three works of art on paper support. The document describes two archivals and an artwork. Specifically, it is a mine plan of the village of Spořice on transparent paper and a mine plan of the village of Vičice on paper from the collection of the State Regional Archive in Litoměřice, the territorial workplace Most and the oil painting on cardboard a Portrait of a young lady by Josef Linhart from a private collection. The work is divided into three parts, the individual parts are devoted to the specific works. First, the thesis includes all microscopy and art- historical surveys related to the given subjects of restoration. Based on the surveys of the given artworks, a suitable restoration plan was drawn up, including a description of individual restoration interventions, documented at the end by a text and visual appendices. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40615
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Studentka představila svoji bakalářskou práci formou prezentace, seznámila komisi s průběhem a výsledky restaurování a s tvorbou restaurátorských dokumentací. Na položené dotazy reagovala adekvátně a pohotově. cze
dc.identifier.stag 44954
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account