Restaurování části renesančního štukového epitafu rodiny Hodějovských z Hodějova v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci. Techniky zlacení renesančního štuku.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartůňková, Lucie
dc.contributor.author Zůfalá, Radka
dc.date.accessioned 2022-10-17T07:19:36Z
dc.date.available 2022-10-17T07:19:36Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-08-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80446
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje dvěma tématům; první z nich se zabývá průzkumem a následným restaurováním části epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova situovaném v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci, druhá část pojednává o renesančních technikách zlacení. Realizace obou prací proběhla prostřednictvím projektu NAKI II Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě. Epitaf se řadí mezi významné památky renesančního štukatérství zejména z hlediska rozsahu dochování původní polychromie, která byla po několik staletí ukryta pod silnou vrstvou omítkových nátěrů. V praktické části bude představen postup komplexního restaurátorského zásahu, jemuž předcházelo důkladné zkoumání díla formou mezioborového výzkumu. V souvislosti se situací prostředí v interiéru kostela bylo provedeno monitorování mikroklimatu kostela, jehož výstupem jsou návrhy možných opatření související s preventivní péčí o památku. Koncepce zásahu byla mimo jiné založena na principech odlišnosti nových doplňků; zajímavostí restaurátorského přístupu je technika rozpoznatelnosti barevné retuše v UV fluorescenci, která spočívá ve využití zinkové běloby. Cílem teoretické práce bylo přiblížit techniky renesančního zlacení na štukovém podkladu prostřednictvím rešerše dohledaných zdrojů a praktických zkoušek. Realizace postupů zlacení se z velké části opírala o výsledky z průzkumů renesančních štukových děl probádaných v rámci projektu. Experiment se zaměřuje především na techniky olejového zlacení (mordant, mixtion), které byly pro zmíněný materiál užívány nejběžněji. cze
dc.format 250 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject renesance cze
dc.subject zlacení cze
dc.subject epitaf cze
dc.subject polychromie cze
dc.subject štuk cze
dc.subject klimatické podmínky cze
dc.subject termografie cze
dc.subject fotogrammetrie cze
dc.subject zinková běloba cze
dc.subject renaissance eng
dc.subject gilding eng
dc.subject epitaph eng
dc.subject polychromy eng
dc.subject stucco eng
dc.subject climatic conditions eng
dc.subject thermography eng
dc.subject zinc white eng
dc.title Restaurování části renesančního štukového epitafu rodiny Hodějovských z Hodějova v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci. Techniky zlacení renesančního štuku. cze
dc.title.alternative The restoration of the part of the Renaissance stucco epitaph of the family Hodějovský from Hodějov in the church of the Birth of St. John the Baptist in Český Rudolec. The Renaissance stucco gilding techniques. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2022-09-14
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with two topics; the first deals with the survey and subsequent restoration of part of the epitaph of the family of Jan Hodějovský from Hodějov located in the Church of the Nativity of St. John the Baptist in Český Rudolec, and the second part deals with Renaissance gilding techniques. The realization of both works took place through the project NAKI II Renaissance and Mannerist stucco in Bohemia and Moravia. The epitaph ranks among the important monuments of Renaissance stucco, especially in terms of the extent of preservation of the original polychromy which was hidden for several centuries under a thick layer of plaster coatings. In the practical part, the procedure of a complex restoration intervention will be presented. It was preceded by the thorough examination of the work in the form of interdisciplinary research. In connection with the situation of the environment in the interior, the microclimate of the church was monitored, the output of which are proposals for possible measures related to the preventive care of the monument. The concept of the intervention was based, among other things, on the principles of the difference of the new accessories; an interesting aspect of the restoration approach is the technique of recognizability of color retouch in UV fluorescence which consists in the use of zinc white. The aim of the theoretical part was to introduce the techniques of Renaissance gilding on a stucco base through the search of traced sources and practical tests. The implementation of the gilding procedures was largely based on the results of the surveys of the Renaissance stucco works investigated within the project. The experiment focuses primarily on oil gilding techniques (mordant, mixtion) which were most commonly used for the mentioned material. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury: Kámen cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40622
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Studentka úspěšně představila svou diplomovou práci formou ppt prezentace a reagovala na dotazy zkoušejících i drobné připomínky oponenta a vedoucího práce. Na základě kvality práce a průběhu obhajoby komise navrhuje studentku na udělení Ceny rektora II. stupně. cze
dc.identifier.stag 44957
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account