Restaurování faksimile sochy Štědrosti z umělého kamene pojeného epoxidovým pojivem z hospitálu Kuks Diagnostika stavu a konsolidace umělých pískovců s epoxidovým pojivem z 80. let 20. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tišlová, Renata
dc.contributor.author Balcar, Jakub
dc.date.accessioned 2022-10-17T07:19:34Z
dc.date.available 2022-10-17T07:19:34Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-08-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80444
dc.description.abstract Diplomová práce předkládá problematiku diagnostiky a konsolidace umělých pískovců s epoxidovým pojivem z 80. let 20. století a navazující restaurování faksimile sochy Štědrosti z hospitálu Kuks z téhož období. Předmětem restaurování je faksimile, jež je součástí jedné z nejrozsáhlejších výměn originálů od Matyáše Bernarda Brauna za výdusky z umělého kamene pojeného epoxidovou pryskyřicí. Tato výměna proběhla v mezi lety 1976 až 1995. Epoxidové výdusky v Kuksu, stejně jako jiné realizace tohoto typu, se nyní nenachází v uspokojivém stavu a objekty vyžadují restaurátorský zásah. Nejdříve bylo nutné zaměřit se na archivní průzkum zahrnující historii, dobové techniky a materiály výdusku. Experimentální část diplomové práce se zabývá nalezením vhodného konsolidačního prostředku pro umělý kámen pojený epoxidovou pryskyřicí a optimálního způsobu jejich aplikace. Restaurátorská část prezentuje průzkum a restaurování epoxidové faksimile sochy Štědrosti. Na základě výsledků průzkumů a zkoušek konsolidace byl vytvořen modelový projekt restaurovaní objektů z umělého kamene pojeného epoxidovou pryskyřicí. Úspěšný modelový restaurátorský zákrok byl poté realizován na soše Štědrosti. cze
dc.format 262 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject konsolidace cze
dc.subject konzervace cze
dc.subject restaurovaní cze
dc.subject epoxidová pryskyřice cze
dc.subject umělý kámen pojený epoxidovou pryskyřicí cze
dc.subject vznik faksimilií cze
dc.subject materiál faksimilií cze
dc.subject faksimile Štědrosti cze
dc.subject Hospitál Kuks cze
dc.subject Zámek Valeč cze
dc.subject poškození cze
dc.subject consolidation eng
dc.subject conservation eng
dc.subject restoration eng
dc.subject epoxy resin eng
dc.subject artificial stone bonded with epoxy resin eng
dc.subject creation of facsimiles eng
dc.subject facsimiles Generosity eng
dc.subject Kuks Hospital eng
dc.subject Valeč Castle eng
dc.subject damage eng
dc.title Restaurování faksimile sochy Štědrosti z umělého kamene pojeného epoxidovým pojivem z hospitálu Kuks Diagnostika stavu a konsolidace umělých pískovců s epoxidovým pojivem z 80. let 20. století cze
dc.title.alternative Restoration of a facsimile of the statue of Generosity made of artificial stone bonded with epoxy adhesive from the Kuks Hospital Condition diagnosis and consolidation of the 80s of the 20th-century epoxy bonded artificial sandstones eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2022-09-14
dc.description.abstract-translated The diploma thesis presents the issue of diagnosis and consolidation of artificial sandstones with an epoxy binder from the 80s of the 20th century and the subsequent restoration of a facsimile of the statue of Generosity from the Kuks hospital from the same period. The object of the restoration is a facsimile, which is part of one of the most extensive exchanges of originals by Matyáš Bernard Braun for facsimiles made of artificial stone bonded with epoxy resin. This exchange took place between 1976 and 1995. Epoxy facsimiles in Kuks, like other implementations of this type, are not in satisfactory condition and the objects require restoration. First of all, it was necessary to focus on archival research focused on the history, period techniques, and materials of the facsimiles. The experimental part of the thesis deals with finding a suitable consolidation agent for artificial stone bonded with epoxy resin and the optimal method of their application. The restoration part presents the diagnosis and restoration of epoxy facsimile of Generosity. Based on the results of surveys and consolidation tests, a model project was created for the restoration of objects made of artificial stone with epoxy resin binder. A successful model restoration operation was then carried out on a facsimile of the statue of Generosity. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury: Kámen cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40616
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Student úspěšně představil svou diplomovou práci formou ppt prezentace a reagoval na dotazy zkoušejících i drobné připomínky oponenta a vedoucího práce. Na základě kvality práce a průběhu obhajoby komise navrhuje studenta na udělení Ceny rektora II. stupně. cze
dc.identifier.stag 44955
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account