Poskytování porodní péče lesbičkám: Postoje a přístupy porodních asistentek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Welge, Eva
dc.contributor.author Novotná, Radka
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:57:10Z
dc.date.available 2022-07-02T04:57:10Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80119
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem porodní péče o lesbičky a průzkumem postojů a přístupů porodních asistentek k této minoritě. Obsah teoretické části se zabývá základními pojmy homosexuality, problematikou "coming out" před zdravotnickým personálem a čím by mohl být proces odhalení se před zdravotnickým personálem ovlivňován, postoji a předsudky společnosti vůči homosexualitě, které ovlivňují ošetřovatelskou péči. Práce se také zabývá homofobií v české společnosti a diskriminací, se kterou souvisejí i stigmata pro lesbické matky ve zdravotnickém zařízení. Práce také seznamuje s péčí o lesby během celého těhotenství a porodu a rolí porodní asistentky, která má lesbický pár na starosti. V průzkumné části bylo pomocí polostrukturovaného dotazníku zjišťováno, jaké zaujímají porodní asistentky postoje, názory na lesby. Například zda zjištění, že je klientka lesba, změní jejich přístup k nim, nebo čím se péče o lesbičky liší od péče o heterosexuální klientku. cze
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject homosexualita cze
dc.subject lesba cze
dc.subject lesbické mateřství cze
dc.subject spolumatka cze
dc.subject homofobie cze
dc.subject diskriminace cze
dc.subject diskriminace v porodnictví cze
dc.subject porodní péče cze
dc.subject homosexuality eng
dc.subject lesbian women eng
dc.subject lesbian motherhood eng
dc.subject co-mother eng
dc.subject homophobia eng
dc.subject discrimination eng
dc.subject discrimination in obstetrics eng
dc.subject maternity care eng
dc.title Poskytování porodní péče lesbičkám: Postoje a přístupy porodních asistentek cze
dc.title.alternative Maternity care for lesbian women: Approaches and attitudes of midwives eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kmentová, Kateřina
dc.date.accepted 2022-06-20
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the topic of midwives' care for lesbians and a survey of approaches and attitudes of midwives towards this minority. The content of the theoretical part deals with the basic concepts of homosexuality, the issue of coming out in front of healthcare professionals and how the process of revelation in front of healthcare professionals can be affected. Society's attitudes and prejudices towards homosexuality that affect nursing care. The thesis also discusses homophobia in Czech society and discrimination, which is also related to stigmas for lesbian mothers from medical facilities. The thesis focuses on the care of lesbians during pregnancy and childbirth and the image of a midwife in charge of a lesbian couple. In the exploratory part, a semi-structured questionnaire was used to map out midwives' attitudes and approaches to lesbians in their care in Czechia. For example, whether finding out that a client is a lesbian will change the midwives approach towards them, or how caring for a lesbian is different from caring for a heterosexual client. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. cze
dc.identifier.stag 44312
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account